Contractació i baixa de l'assegurança

T'expliquem des de com contractar fins a com donar-se de baixa

Miniatura

Edat mínima per contractar

S'ha de ser major d'edat per contractar una assegurança mèdica (és a dir, per ser el “prenedor o titular” del contracte), però no per ser l'assegurat o beneficiari. Per aquesta raó, si tens fills o menors d'edat al teu càrrec pots fer-los una assegurança quan vulguis.

També pots assegurar un menor, encara que no en siguis el responsable legal, o els teus progenitors, si ho consideres convenient.

Certificats de la UNESPA

Nota informativa prèvia a la contractació de l'assegurança de salut DKV Integral

El seu objectiu és informar de les cobertures de l'assegurança abans de la seva contractació, a fi de contribuir a una millor comprensió per part del client de les característiques principals d'aquesta.

Nota DKV Integral 

Nota DKV Mundisalud

Edat màxima per contractar

Hem ampliat les edats de contractació de les assegurances individuals de salut. Es quedarien:

  • En les assegurances de quadre mèdic i reemborsament s'eleva als 70 anys.
  • A DKV Residentes als 75.

Com donar-se de baixa

El prenedor que vulgui sol·licitar la baixa ho ha de fer per escrit amb almenys un mes d'antelació al venciment de la pòlissa. Les pòlisses de salut tenen com a venciment l'any natural, és a dir, el 31 de desembre. En la resta de pòlisses el venciment es produeix en complir cada anualitat des de la data de contractació.

Vegeu el vídeo

 

S'ha d'incloure en la sol·licitud de baixa:

  • NIF/NIE del prenedor (serveix igualment escanejat si és per correu electrònic).
  • Número de pòlissa o targeta.
  • Signatura del prenedor.

Pots enviar la teva sol·licitud: