Projecte empresa saludable

Busquem millorar la salut en els nostres empleats i centres de treball

Ser una empresa saludable i servir d'exemple a la societat és el nou objectiu del Grup DKV. 

Miniatura

La promoció de la salut és un dels programes bàsics que componen el pla integral de prevenció i promoció de la salut de la companyia i el projecte d'Empresa Saludable de DKV Seguros està estretament alineat amb l'estratègia corporativa representada en el nou programa Viva la Vida.

Mentre que la prevenció es concentra en els riscos laborals, la promoció de la salut es basa en accions col·lectives. Quan la salut i la seguretat laboral s'aborden de forma integrada, se les considera com a promoció de la salut en els llocs de treball.

Amb aquest programa, cada treballador es podrà beneficiar de recomanacions personalitzades en la cerca del seu nivell òptim de salut, amb la tutela i el suport d'un assessor personal de salut. Ocupabilitat sostenible Consisteix en la millora de la productivitat a la feina, el descens de l'absentisme laboral i l'increment de la capacitat d'acompliment.

Aquest nou projecte ajudarà a millorar la percepció sobre l'estat de salut propi que tenen els treballadors. A més:

Aquest programa analitza cada any àrees d'actuació i estableix noves mesures:

  • Disminueix l'absentisme i el "presentisme".
  • Millora la motivació per a la consecució de metes.
  • Activa la necessitat de sociabilitzar, afavorint el treball en equip, i contribueix a elevar la productivitat personal i la satisfacció pel bon acompliment, en el seu conjunt.

En definitiva, millora la productivitat a la feina, disminueix l'absentisme laboral i incrementa la capacitat d'acompliment.

Pòlissa de salut gratuïta

Tots els nostres empleats tenen una pòlissa de salut gratuïta i un preu especial per als seus familiars directes.

Assessor social

A través del nostre assessor social, podem atendre-us en:

  • Malalties greus.
  • Tractaments mèdics no coberts per la Seguretat Social.
  • Viatges fora d'Espanya, per motius de malaltia.
  • Mort de familiars de primer grau.
  • Casos de discapacitats físiques o psíquiques d'empleats o familiars de primer grau.
  • Casos de drogoaddicció, alcoholisme, ludopatia, anorèxia, bulímia...
  • Problemes psicològics greus.