DKV, un bon lloc de treball

10 anys consecutius al rànquing i entre les deu millors empreses del Best Workplaces Espanya el 2018

I disposem de la certificació d'empresa familiarment responsable.

Miniatura

Per la igualtat de gènere

Hem posat en marxa un pla d'igualtat amb el suport de tots els representants legals dels treballadors de la companyia.

Aquest programa analitza cada any àrees d'actuació i estableix noves mesures:

 • Totes les mesures de conciliació són un pilar bàsic per fomentar i facilitar la igualtat.
 • Les polítiques i els processos de selecció garanteixen que es compleixin criteris d'igualtat.
 • Recollim informació en les enquestes sobre discriminació i assetjament.
 • Subvenció de formació reglada per facilitar l'increment dels nivells de formació i disminuir les diferències associades a sexe i formació.
 • Publicació de tots els llocs lliures als empleats/ades amb anterioritat al procés de selecció extern.
 • Inclusió d'un apartat per sol·licitar formació per al desenvolupament professional i promoció en l'anàlisi de necessitats de formació.
 • Estudi de competències salarials per sexe.
 • Permís retribuït des de la setmana 37 de gestació per a les futures mares. Procediment específic en casos d'assetjament per sexe.
 • El requeriment d'un informe de competències de les persones que avaluen en un procés de promoció.
 • Realització d'un estudi anual de diferències salarials per sexe i categoria professional, un document que es remetrà a cada director general.

Conciliació

Flexibilitat d'horaris, facilitats per al teletreball, facilitats per gestionar ajudes en cas de tenir familiars dependents, horaris especials per a determinades situacions familiars, horari de reunions de treball limitat perquè no s'allargui la jornada laboral o si algú ha de fer un viatge de tornada al seu domicili, horari especial en cas de problemes amb fills o ascendents, etc.

A més, en molts casos millorem els permisos: paternitat: 18 dies (superior a l'establert per llei), ampliació del permís de maternitat en cas de fills amb malalties, per hospitalització de pares, fills o parella, per acompanyar pares dependents o que pateixin alguna malaltia greu al metge, per a tutories i reunions d'escola, per treballar en projectes solidaris, per a l'adopció internacional, les nostres empleades tenen dret a permís retribuït des de la setmana 37 de gestació fins a la data del part

Assistència a gent gran a preu de cost, el tiquet de llar d'infants es descompta directament de la nòmina per poder beneficiar-se d'un estalvi fiscal, informació interna de llars d'infants, activitats per a infants durant les vacances, etc...

Per un bon ambient de treball

Un codi de conducta orienta el nostre treball segons una política de responsabilitat i sostenibilitat empresarial i valors corporatius d'excel·lència, treball en equip, orientació a resultats, innovació, i empatia. Proporcionem a tots els nostres empleats directrius per a una conducta adequada respecte del seu tracte amb els companys i superiors, amb clients i amb el públic en general.

Mecanismes de denúncia

Creem la figura de l'assessor ètic perquè qualsevol treballador pugui acudir-hi i, de manera confidencial, resoldre i comunicar els seus dubtes o reclamacions relacionats amb l'aplicació del Codi de conducta dels empleats i l'Estatut de compromisos ètics de la companyia.

A més, l'assessor ètic identifica àrees problemàtiques i fa recomanacions per a futurs canvis en polítiques o procediments. També disposem d'un canal extern independent per comunicar queixes i reclamacions o incidències relacionades amb el compliment del Codi i l'Estatut, mantenint sempre l'anonimat.

Miniatura

Formació

Per incentivar la formació i el desenvolupament dels nostres professionals, també facilitem:

 • Permís el dia anterior a l'examen.
 • Opcions perquè la formació s'inclogui dins la jornada laboral.