Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Ajuda per part múltiple

Es tracta d'un subsidi que cobren els/les mutualistes en cas de part, adopció o acolliment múltiples

És una ajuda econòmica de pagament únic a la qual tenen dret les/els mutualistes quan es trobin en els supòsits de fet legalment establerts de part, adopció o acolliment múltiples. És compatible amb la prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples que tenen els mutualistes i els beneficiaris del sistema sanitari de MUFACE.

És un subsidi regulat en l'art. 29 de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat i en els art. 120 a 128 del Reglament general del mutualisme administratiu.

Aquí ens ocuparem de les qüestions següents:

Fet causant

Causaran aquesta ajuda per part múltiple

  • Els fills nascuts en el mateix part, quan el seu nombre sigui igual o superior a dos.
  • Els menors que, de manera concurrent, hagin estat adoptats o acollits, tant en la seva modalitat preadoptiva com permanent, sempre que el seu nombre sigui igual o superior a dos i que en ells es donin les circumstàncies que s'assenyalen en l'article 30.3 de la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública.

La data del fet causant és la del part. En el cas d'adopció, la de la resolució judicial per la qual es constitueix aquesta i, en el cas d'acolliment, tant preadoptiu com permanent, la de la decisió administrativa o judicial per la qual s'estableix l'acolliment.

Beneficiaris del subsidi

En cas de part, pot ser beneficiari tant la mare com el pare, d'acord amb l'opció escollida per la mare, sempre que ambdós progenitors siguin mutualistes i hagin completat un període mínim de cotització a MUFACE de sis mesos, amb caràcter previ a l'ocurrència del fet causant.

En els casos d'adopció o acolliment múltiples, el beneficiari del subsidi per part múltiple serà decidit lliurement per ambdós adoptants o acollidors.

Tant en un supòsit com l'altre, s'ha de manifestar expressament qui serà beneficiari, quan un dels progenitors tingui la consideració de mutualista de MUFACE i l'altre pugui tenir dret al subsidi a través d'algun règim públic de Seguretat Social.

En els supòsits de l'art. 121.4 del Reglament de mutualisme administratiu, també podrà ser beneficiari del subsidi el pare, adoptant o acollidor, sempre que compleixi els requisits d'afiliació.

El dret a ser beneficiari d'aquest subsidi no es veurà limitat per la situació administrativa en què es trobi el mutualista.

Els requisits que ha de complir el beneficiari són:

És necessari que en el mutualista concorrin els requisits següents per acollir-se a l'ajuda per part múltiple:

Quantia del subsidi

La quantia del subsidi per part múltiple serà el 100 per cent de la base de cotització a la Mutualitat General que correspongui al dia del fet causant, aplicada al període de sis setmanes de descans obligatori i calculat en funció del nombre de fills existents en el mateix part o adoptats o acollits simultàniament, a partir del segon. És a dir (Base de cotització durant el dia del fet causant X 42 dies / 365 dies) X (nre. fills simultanis - 1)

Bases de cotització anual

D'acord amb el que disposa el Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre, sobre revaloració de pensions de classes passives, de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2018).

 

Grup/Subgrup
(EBEP)

Base de cotització
Euros/any

 A1

40.561,32 

A2

31.922,78 

 B

27.953,57 

C1

24.517,24 

C2

19.397,20

E (Llei 30/84) i
agrupacions professionals (EBEP)

16.537,66

 

Termini de presentació

Cinc anys a partir de la data del part o de la data de resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció o de la data de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, o bé, quan es tracti d'acolliment simple, la data de la comunicació de l'òrgan competent de la comunitat autònoma.

Lloc de presentació

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars