Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Beneficiaris

Els mutualistes i els seus beneficiaris tenen dret a l'atenció mèdica per a funcionaris.

Els beneficiaris del mutualista tindran dret a la mateixa assistència sanitària que ell. Avui parlarem dels aspectes següents:

Qui és beneficiari del mutualista?

Es consideraran beneficiaris del mutualista les persones següents:

  • Cònjuge: es consideraran inclosos en aquest punt les persones que visquin amb el mutualista en relació anàloga d'afectivitat. I amb els requisits establerts en el Règim General de la Seguretat Social.
  • Descendents, fills adoptius i germans: tant els fills naturals com els adoptius i els descendents podran ser d'un dels dos cònjuges. De forma excepcional, els menors acollits tindran la mateixa condició mitjançant acord amb MUFACE.
  • Ascendents: podran ser tant del mutualista com del seu cònjuge. També es consideraran beneficiari del mutualista els cònjuges dels ascendents en núpcies posteriors.
  • Qualsevol persona que tingui relació amb el mutualista i compleixi els requisits del Règim General de la Seguretat Social.

Si mor el mutualista, es podran considerar beneficiaris del mutualista:

  • Vidus i orfes: podran estar en actiu o jubilats. S'assimilaran als vidus aquelles persones que rebin una pensió de viduïtat de classes passives per haver estat cònjuges de funcionari que estaven dins el sistema del mutualisme administratiu. El fill menor d'edat, o major d'edat incapacitat, que hagi estat abandonat pel mutualista s'equipararà a l'orfe.

Beneficiaris del mutualista: Requisits

Per ser beneficiari del mutualista, un beneficiari ha de complir els requisits següents:

  • Viure amb el mutualista i dependre'n econòmicament.
  • No tenir ingressos per rendiments del treball que siguin superiors al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).
  • No tenir assistència sanitària a través de cap altre règim del sistema sanitari públic.

Incompatibilitat dels beneficiaris del mutualista

No serà compatible que una persona sigui beneficiari d'un mutualista i estigui assegurada. La incompatibilitat pot ser de dos tipus:

  • Absoluta: si pertany al mutualisme administratiu o a altres règims de la Seguretat Social.
  • Relativa: si el beneficiari ho és d'un mutualista i d'un altre mutualista o una persona que està en un altre règim de la Seguretat Social. El beneficiari haurà de decidir el titular amb el qual roman.

Qualsevol persona pot sol·licitar la seva alta, variació o baixa com a beneficiari del mutualista a través de l' imprès oficial.

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars