Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Càlcul de pensions de classes passives

Els mutualistes de MUFACE queden integrats en el règim de classes passives a l'efecte de pensions

El funcionari inclòs en el règim de classes passives de l'Estat, en el moment de jubilar-se o retirar-se o en el moment de morir o ser declarat mort causarà, a favor seu o dels seus familiars, dret a les prestacions exclusivament de caràcter econòmic i pagament periòdic, que es concretaran en les pensions de jubilació o retir, de viduïtat, d'orfandat i a favor dels pares.

Tractarem els punts següents sobre les pensions de classes passives:

Tipus de pensions

Les pensions poden ser ordinàries o extraordinàries, en funció de si fet causant es produeix en circumstàncies ordinàries o per raó de lesió, mort o desaparició produïda en acte de servei o com a conseqüència d'aquest.

Són pensions extraordinàries derivades d'actes de terrorisme les reconegudes al personal inclòs en el règim de classes passives de l'Estat o pensionistes d'aquest, que siguin víctimes d'un acte d'aquesta naturalesa.

Les pensions excepcionals són prestacions de classes passives reconegudes per llei a favor d'una persona o persones determinades

Normes generals

El fet causant és la jubilació (personal civil) del funcionari i es pot produir per: jubilació forçosa per edat, jubilació voluntària o per incapacitat permanent per al servei.

Per causar dret a la pensió ordinària de jubilació, el període de carència és de 15 anys, és a dir, és requisit indispensable haver completat un període mínim de 15 anys de serveis efectius a l'Estat.

Càlcul de la pensió

La quantia de la pensió ordinària es determina aplicant a l'haver regulador que correspongui, segons el cos o categoria del funcionari, el percentatge establert en funció del nombre d'anys complets de serveis efectius a l'Estat.

Havers reguladors (bases per al càlcul de les pensions de classes passives): es fixen anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a cada grup, subgrup (EBEP Reial decret legislatiu 5/2015) de classificació en què s'enquadren els diferents cossos, escales, places o treballs de funcionaris.

 

Per al 2018 són els següents:

Grup/Subgrup EBEP

Haver regulador

(euros/any)

A1

40.561,32

A2

31.922,78

B

27.953,57

C1

24.517,24

C2

19.397,20

E (Llei 30/1984) i agrupacions professionals (EBEP)

16.537,66


A la base o haver regulador que correspongui s'aplica el percentatge que procedeix d'acord amb l'escala següent:

Anys de servei

Percentatge del regulador

Anys de servei

Percentatge del regulador

Anys de servei

Percentatge del regulador

1

1,24

13

22,10

25

63,46

2

2,55

14

24,45

26

67,11

3

3,88

15

26,92

27

70,77

4

5,31

16

30,57

28

74,42

5

6,83

17

34,23

29

78,08

6

8,43

18

37,88

30

81,73

7

10,11

19

41,54

31

85,38

8

11,88

20

45,19

32

89,04

9

13,73

21

48,84

33

92,69

10

15,67

22

52,52

34

96,35

11

17,71

23

56,15

35 o més

100

12

19,86

24

59,81

 

 

 

Hi ha una aplicació perquè pugueu calcular l'import de la vostra pensió de classes passives a l' administració electrònica del Ministeri d'Hisenda

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/simula/faces/pages/simulaIndex.jspx?_afrLoop=8209494910571510&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=ko6ot1cw3_4

Es tracta d'un simulador on podeu introduir la vostra data de naixement, data de jubilació, si esteu en servei actiu en aquesta data de jubilació, el tipus de jubilació (forçosa per edat, voluntària o per incapacitat). Després, hi ha un apartat de vida laboral, on assenyalant el cos de funcionari al qual pertanyeu, la data d'ingrés i de cessament i el tipus de servei, el sistema us calcularà la vostra pensió.

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars