Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Carta de serveis

Muface disposa d'una Carta de serveis, que expressa els compromisos de qualitat que assumeix la Mutualitat amb els seus mutualistes.

A la Carta de serveis es presenta el que actualment és MUFACE. Després de trenta anys d'experiència, MUFACE ha consolidat i perfeccionat les seves formes d'actuació.

Les bases jurídiques d'aquest document en què es recolza la Mutualitat són:

 • El text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l'estat, aprovat per Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny.
 • El Reglament general del mutualisme administratiu, aprovat per Reial decret 375/2003, de 28 de març.
 • Carta de serveis 2014-2017
 • Quadríptic Carta de serveis 2014-2017

MUFACE és un organisme públic adscrit al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el text refós i RD 375/2003, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament).

Gestiona el sistema del mutualisme administratiu, ofereix protecció als mutualistes i beneficiaris i el sistema de finançament és el de repartiment, cosa que significa que els ingressos, tant els procedents de cotitzacions com els aportats per l'estat, es converteixen en les prestacions que rebran aquells.

MUFACE presta els seus serveis amb uns alts estàndards de qualitat i simplifica tant con és possible la tramitació.

L'objectiu és vetllar per la resolució ràpida de les sol·licituds, facilitar l'accés als serveis i millorar les condicions en què es presten.

En aquest article abordarem:

Funcions de MUFACE

Establertes per la normativa, les funcions són, entre d'altres:

 • Gestionar el sistema del mutualisme administratiu i prestar la protecció adequada als mutualistes
 • Facilitar als mutualistes i beneficiaris l'exercici efectiu dels seus drets
 • Fomentar la millora contínua donant a conèixer als gestors el grau d'eficiència assolit
 • Aplicar la transparència i la participació
 • Valorar la satisfacció dels mutualistes mitjançant el procediment de gestió de queixes, suggeriments i felicitacions
 • Establir les relacions de col·laboració en matèria de diversos àmbits amb altres organismes
 • Coordinar i cooperar amb altres organismes en matèries de gestió del mutualisme administratiu
 • Protegir i emparar les dades personals dels mutualistes d'acord amb la normativa vigent

Serveis que presta

AFILIACIÓ de mutualistes (obligatòria o voluntària) com a pas previ per poder sol·licitar prestacions.

PRESTACIONS

 1. A) Sanitàries
 • Assistència Sanitària
 • Prestacions complementàries
 • Prestació farmacèutica
 1. B) Socials
 • Subsidi per incapacitat temporal
 • Subsidi per risc durant l'embaràs
 • Subsidi per risc durant la lactància natural
 • Indemnització per lesions permanents no invalidants
 • Prestació per gran invalidesa
 • Prestació per fill o menor acollit a càrrec discapacitat
 • Ajudes econòmiques en els casos de part, adopció o acolliment múltiple
 • Prestacions per estudis universitaris
 • Subsidi de jubilació
 • Subsidi per defunció
 • Ajuda de sepeli
 • Programes sociosanitaris
 • Ajudes assistencials

Informació i atenció al mutualista

MUFACE atén els mutualistes i beneficiaris i els assessora de forma personalitzada sobre els seus serveis, oficines i organització, i també els informa sobre les prestacions, convocatòries d'ajudes i novetats de la seu electrònica mitjançant el servei InfoMUFACE, a través de la revista MUFACE i del butlletí informatiu Newsletter, els dos en format imprès i electrònic, així com a través d'Internet, al web www.muface.es

La descàrrega d'impresos del web en un ordinador personal permet que el mutualista empleni i imprimeixi els documents que vulgui sense necessitat de recollir-los en una oficina de MUFACE, les 24 hores del dia durant 365 dies de l'any.
Els talonaris de receptes es poden sol·licitar a través de l'aplicació gratuïta per a dispositius mòbils (app) “MUFACE Móvil”

Compromisos de qualitat de MUFACE

Els compromisos de qualitat de Muface s'observen en diverses àrees:

 • Informació i atenció al mutualista
  • A través de l'Oficina d'Informació al Mutualista i a través del web es contesten les consultes rebudes per via telefònica de manera immediata o dins un termini màxim de tres dies feiners. Si cal informació especialitzada d'altres unitats administratives, se'ls remetran aquestes consultes i es contestaran, prèvia comunicació d'aquest fet a l'interessat, dins un termini màxim de 30 dies feiners. Muface informa, per part de les unitats perifèriques, via telefònica i per correu electrònic de manera immediata o, com a màxim, dins un termini de 48 hores.
 • Procediments d'afiliació
  • Resolució del 95% dels expedients d'afiliació en el moment de la sol·licitud, sempre que reuneixin els requisits exigits en la normativa vigent, i del 5% restant dins un termini no superior als cinc dies.
 • Prestacions sanitàries
  • Són la resolució dels expedients de prestacions complementàries dins un termini no superior als set dies a partir de la presentació de la sol·licitud acompanyada de la documentació que correspongui, l'atenció a l'acte de les sol·licituds personals de talonaris de receptes i l'enviament, en els casos de sol·licituds per correu ordinari o electrònic, dins un termini de 48 hores, l'enviament de la targeta sanitària europea (TSE) al domicili de l'interessat dins un termini màxim de deu dies des de la seva sol·licitud i l'entrega, en el moment de la sol·licitud, del certificat provisional substitutori (CPS) de la TSE i d'altres certificats de cobertura
 • Prestacions socials
  • Són la resolució dels expedients de prestacions socials de pagament únic dins un termini no superior als 7 dies a partir de la presentació de la sol·licitud, acompanyada de la documentació completa que correspongui, i la resolució dels expedients de prestacions del fons especial dins un termini no superior a un mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, acompanyada de la documentació completa que correspongui.

Serveis electrònics

A través del web que allotja la seu electrònica, localitzada a https://sede.muface.gob.es, els usuaris poden accedir a la realització dels procediments tramitats. La forma d'identificació permet diferents nivells d'accés:

 • Tràmits amb DNIe o un altre certificat electrònic reconegut
 • Tràmits amb registre previ
 • Tràmits sense certificat electrònic ni registre previ

Queixes, suggeriments i felicitacions

Hi ha formularis a disposició dels usuaris. Es poden presentar:

 • De manera presencial, mitjançant el formulari disponible en qualsevol dels serveis provincials i oficines delegades i al Registre General dels Serveis Centrals.
 • Per correu postal: a través del formulari disponible a la seu electrònica i adreçat als serveis provincials, les oficines delegades o els Serveis Centrals
 • A través de la seu electrònica: https://sede.muface.gob.es

Mesures d'esmena

Les reclamacions per incompliment dels compromisos assumits en la Carta de serveis s'adreçaran a la unitat responsable d'aquesta.

Dins un termini màxim de 15 dies feiners, mitjançant carta del màxim responsable de l'organisme, s'informarà l'usuari de les circumstàncies per les quals el compromís no es va poder complir i de les mesures adoptades per corregir la deficiència advertida.

L'incompliment dels compromisos continguts en aquesta carta no donarà lloc a cap responsabilitat patrimonial de l'Administració.

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars