Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Declaració de pensions econòmiques

Declaració de les pensions o prestacions econòmiques del mutualista i la seva unitat de convivència que estan exemptes d'IRPF

És un document en què el mutualista declara, durant l'exercici en curs, que en la seva unitat de convivència ha rebut una sèrie de pensions o prestacions econòmiques, incloses en l'acció protectora de qualsevol règim públic de la Seguretat Social, que tenen el caràcter d'exemptes de l'impost sobre la renda de les persones físiques o que no hi estan subjectes.

Relació de pensions econòmiques

Les pensions o prestacions econòmiques que poden declarar-se són:

  • Pensions o prestacions reconegudes al contribuent per la Seguretat Social o per les entitats que la substitueixin com a conseqüència d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, o reconegudes en sentit equivalent pel Règim de Classes Passives de l'estat
  • Pensions per inutilitat o incapacitat permanent del Règim de Classes Passives de l'estat
  • Ajudes per a pròtesis
  • Prestacions complementàries de l'assistència sanitària
  • Beques i ajudes a l'estudi
  • Ajuda de sepeli
  • Ajudes econòmiques en els casos de part múltiple
  • Altres (especificar quines)

El document ha de contenir el nom i els cognoms del mutualista o sol·licitant de la prestació, el NIF i el número d'afiliació a MUFACE.

Declaració d'ingressos percebuts

A l'efecte d'aquest document, s'hi han d'adjuntar:

  • Les certificacions de l’any actual relatives als ingressos percebuts (llevat de si han estat abonats per MUFACE)
  • Una declaració que indiqui que no s'hi inclou el que s'hagi percebut en concepte d'ajudes de protecció sociosanitària i prestacions per fill o menor acollit a càrrec discapacitat acreditades a través de qualsevol règim públic de la Seguretat Social, així com per assistència a minusvàlids, a extingir, de MUFACE.

Lloc, data i firma

El document acaba amb la frase: I perquè així consti A L'EFECTE DE LA MEVA SOL·LICITUD D'AJUDA … a MUFACE, signo aquesta declaració a … (localitat), el … (data)

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars