Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Drets passius. Obtenció de la quota

L'obligació de cotitzar neix quan et converteixes en funcionari de l'Administració civil. Els drets passius es tenen en compte en el règim de classes passives de l'Estat.

Els funcionaris civils es regeixen, per als drets passius, pel règim de classes passives de l'Estat, llevat dels que hagin ingressat a partir de l'1 de gener de 2011, que queden integrats en el règim general de la Seguretat Social. És un complement a l' assistència sanitària dels mutualistes de MUFACE.

El personal funcionari inclòs en el règim de classes passives de l'Estat està subjecte al pagament de la quota de drets passius, la quantia de la qual es determina aplicant el tipus percentual del 3,86 per 100 a l'haver regulador que correspongui al cos, escala, plaça, treball o categoria a la qual figuri adscrit el funcionari i la quantia de la qual s'inclou a la llei de pressupostos. Les quotes de drets passius s'abonen en catorze mensualitats, i són dobles al juny i al desembre.

L'obligació de cotitzar neix a l'inici de passar a la condició de funcionari civil sota la normativa de MUFACE. Acaba amb la jubilació o l'excedència voluntària per a la cura de fills o familiars del mutualista.

A continuació tractarem els temes següents:

La quota de cotització

La quota de cotització a MUFACE està formada per dues parts:

 1. Quota del treballador
 2. Aportació de l'Estat

La quota del treballador està formada per una base de cotització a la qual s'aplica un tipus de cotització. La base de cotització està formada per una dada anomenada haver regulador. La quota està formada per la base dividida per 14 i multiplicat pel tipus. Els mesos en què es cobra paga extra, la cotització es duplica.

BASE DE COTITZACIÓ = HAVER REGULADOR

CUOTA TRABAJADOR = (HABER REGULADOR/14)* TIPO

La cuantía del Estado está formada por el tipo aprobado en Presupuestos Generales del Estado multiplicado por los haberes reguladores. La aportación al Estado se realizará mes a mes.

Cotizaciones a MUFACE para el ejercicio 2018 (hasta aprobación de presupuestos)

GRUPO

HABER REGULADOR

CUOTA ACTIVO

A1

39.946,00

48,22

A2

31.438,51

37,95

B

27.529,51

33,23

C1

24.145,31

29,15

C2

19.102,95

23,06

El

16.286,77

19,66

 

Suspensió de la cotització

Se suspende la obligación de cotizar:

 • Mutualistas que disfrutan de permiso sin sueldo.
 • Situación de suspensión firme.

Mutualistes en situació de serveis especials

Los mutualistas en situación de servicios especiales también tiene la obligación de cotizar.

Quiénes pasan a servicios especiales?

Los mutualistas de MUFACE que pasan a servicios especiales son:

 1. Mutualistas que formen parte d'algún gobierno d'AGE, CCAA o miembros de UE.
 2. Personas que están más de seis meses en programas de cooperación internacional.
 3. Ocupen puestos o d'Altos cargos en Organismos Públicos o entidades d'Administraciones Públicas.
 4. Personal adscrito al Defensor del Pueblo o al Tribunal Constitucional.
 5. Diputado o Senador de las Cortes Generales.
 6. Designados como parte del Consejo General del Poder Judicial
 7. Personal que pase a formar parte de personal eventual de las administraciones.
 8. Activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.

Los mutualistas conservaran los mismos derechos y obligaciones como la d'estar d'alta y, por tanto, de cotizar, cuando se encuentren en situaciones de servicios especiales

Pueden pagar mediante 3 formas:

 1. A través d'oficinas pagadoras o con habilitación de los puestos de trabajo.
 2. Si no se paga por el medio anterior, pueden descontar el dinero de la cuota las oficinas pagadoras d'origen de los trienios.
 3. Emisión trimestral d'adeudos bancarios siempre que no se obtenga el dinero por las otras dos formas.

Mutualistes en situació d'excedència voluntària

Los mutualistas que pasen a la situación d'excedencia voluntaria pueden optar o no por mantener la cotización y estar en situación d'alta. En caso d'optar por seguir y mantener la cotización, deben continuar abonando los pagos. Estas personas deben pagar la cotización tanto del trabajador como del Estado.

El derecho d'opción d'estos mutualistas se debe realizar en el plazo d'un mes a partir de la fecha d'excedencia voluntaria. Pasado este mes decaerá el derecho d'opción y no podrá volver a tener la consideración de mutualista con carácter voluntario.

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars