Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Document d'afiliació a la Mutualitat General

Número d'afiliació propi d'aquest règim especial de la Seguretat Social

La condició d'afiliat a la Mutualitat General s'acredita mitjançant el document d'afiliació corresponent, que expedeix MUFACE. Us dona dret, entre altres coses, a l' assistència mèdica per a funcionaris.

Veurem allò relatiu al document d'afiliació i, a més:

En aquest document figuren les dades personals del funcionari necessàries per identificar-se com a mutualista i el seu número d'afiliació, que té caràcter permanent i propi d'aquest règim especial de la Seguretat Social. El document s'ha d'aportar per a la realització de qualsevol tràmit amb MUFACE.

Les targetes que expedeixen les entitats d'assegurança lliure i els sistemes públics de salut de les comunitats autònomes per a l'assistència sanitària en cap cas substitueixen el document d'afiliació.

En aquests moments coexisteixen diferents models de document, tots vàlids.

La incorporació inicial a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat és obligatòria des del moment de la presa de possessió o, si escau, des del començament del període de pràctiques. Aquesta incorporació, de caràcter únic i permanent, assortirà efectes en el sistema de la Seguretat Social, sense perjudici de les altes i baixes, així com de les variacions que puguin produir-se amb posterioritat a aquesta.

Tramitació de l'afiliació, les altes i les baixes

Està regulada en l'article 14 del Reglament de mutualisme administratiu.

L'afiliació es fa d'ofici i, si no, a instàncies de l'interessat. Aquest procediment se segueix també per a les altes, baixes i canvis de situació administrativa.

Els òrgans competents en matèria de personal que formalitzin la presa de possessió dels funcionaris de carrera inclosos en l'àmbit d'aplicació del mutualisme administratiu, el nomenament de funcionaris en pràctiques inclosos en el mateix àmbit, així com el canvi de situació administrativa, la jubilació i, en general, els actes administratius que alterin o modifiquin dades referides a l'afiliació a MUFACE, hauran de donar compte immediat a aquesta d'aquests actes administratius en el termini màxim d'un mes.

Els interessats podran promoure directament davant la Mutualitat General la seva afiliació, alta o baixa, i hauran de comunicar el seu canvi de situació administrativa o pas a la jubilació en cas que, per alguna circumstància, aquestes no hagin tingut lloc d'ofici dins el termini establert.

L'afiliació o la continuïtat en situació d'alta dels mutualistes voluntaris ha de ser promoguda directament davant de MUFACE pels interessats.

Com es pot sol·licitar el document d'afiliació?

Es pot sol·licitar a través de la pàgina web, seu electrònica, o personalment o per correu postal en qualsevol servei provincial o oficina de Muface.

El document que acredita la condició d'afiliat a la Mutualitat General, el document d'afiliació que expedeix MUFACE, és necessari per fer tots els tràmits davant la Mutualitat. En cas que el titular tingui beneficiaris d'assistència sanitària, figuren al dors del document esmentat.

Cal recordar que la condició de beneficiari en l'àmbit del mutualisme administratiu és incompatible per a la persona que la posseeixi amb:

  1. a) Un nou reconeixement o manteniment d'aquesta mateixa condició a títol derivat d'un altre mutualista en el mateix àmbit.
  2. b) La condició de mutualista obligatori.
  3. c) La pertinença a un altre règim del sistema de la Seguretat Social, sigui com a titular o beneficiari (art 19 del Reglament).

Podeu ampliar la informació a través del web (www.muface.es), telefònicament a l'Oficina d'Informació al Mutualista (912 739 500) o personalment al vostre servei provincial o oficina delegada.

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars