Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

L'excedència voluntària dels funcionaris públics

Els funcionaris que optin per l'excedència voluntària i exerceixin l'opció de continuar com a mutualistes voluntaris de MUFACE, estan obligats a cotitzar mentre es trobin en situació d'alta voluntària

La quota que han d'abonar inclou la cotització corresponent al mutualista en funció del grup a què pertanyi i l'aportació de l'Estat. Ambdues quanties es fixaran anualment d'acord amb la Llei de pressupostos generals de l’Estat. Està englobat dins el sistema d'atenció sanitària de MUFACE.

Excedència voluntària i les seves modalitats

Els funcionaris públics (també els funcionaris de l'Administració civil, lògicament) poden optar per l'excedència voluntària, que té les modalitats següents:

  • Excedència voluntària per interès particular: per obtenir-la, han d'haver prestat serveis efectius en qualsevol de les administracions públiques durant un període mínim de cinc anys immediatament anteriors.
    La concessió d'excedència voluntària per interès particular queda subordinada a les necessitats del servei degudament motivades. Si el funcionari està sent instruït en un expedient disciplinari, no es pot declarar l'excedència voluntària.
  • Excedència voluntària per agrupació familiar: per als funcionaris el cònjuge dels quals resideixi en una altra localitat per haver obtingut i estar exercint un lloc de treball de caràcter definitiu com a funcionari de carrera o com a laboral fix a qualsevol de les administracions públiques.
  • Excedència per cura de familiars: té una durada no superior a 3 anys per atendre la cura d'un fill o d'un familiar que es trobi a càrrec seu, fins al segon grau, inclòs, de consanguinitat o afinitat. El temps de permanència en aquesta situació és computable a l'efecte de triennis, carrera i drets en el règim de Seguretat Social que sigui aplicable.
  • Excedència per raó de violència de gènere: les funcionàries víctimes de violència de gènere, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a l'assistència social integral, tenen dret a sol·licitar la situació d'excedència sense haver hagut de prestar un temps mínim de serveis previs i sense que sigui exigible termini de permanència en aquesta.
  • Excedència per raó de violència terrorista: els funcionaris que hagin patit danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista, així com els amenaçats en els termes de l'article 5 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, previ reconeixement del Ministeri de l'Interior o de sentència judicial ferma, tenen dret a gaudir d'un període d'excedència en les mateixes condicions que les víctimes de violència de gènere.

 Situació d'alta com mutualistes voluntaris

 Els funcionaris que passin a la situació d'excedència voluntària causen baixa com a mutualistes, però d'acord amb l'article 10 del Reglament General del Mutualisme Administratiu, aprovat pel Reial decret 375/2003, de 28 de març, poden exercir el dret d'opció per sol·licitar el manteniment facultatiu d'alta com a mutualistes voluntaris de MUFACE, estant obligats a partir del fet causant, a cotitzar mentre es trobin en aquesta situació d'alta voluntària.

El régimen de cotización al que están sometidos estos mutualistas es el regulado en el artículo 28 y siguientes del referido Reglamento General del Mutualismo, que es un régimen singular de cotización (se realiza el pago de las cuotas directamente por el mutualista mediante el procedimiento que se establezca por la mutualidad). Este procedimiento se basa en la emisión trimestral d'adeudos bancarios que en los primeros días del mes siguiente al periodo trimestral que corresponda, se le pasara al cobro a la Entidad Bancaria que figure en el impreso Orden de domiciliación d'Adeudo directo SEPA dentro del apartado "Otros Impresos" y que deberá ser cumplimentado y firmado por el interesado.

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars