Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Impresos de jubilació

Per rebre el subsidi de jubilació, el mutualista ha de presentar una sol·licitud

El subsidi de jubilació el rep el mutualista en la data de la seva jubilació forçosa per edat o per incapacitat permanent, però l'ha de sol·licitar durant els cinc anys següents a partir de la data de la seva jubilació als serveis provincials o les oficines delegades de Muface mitjançant un model de sol·licitud

La quantia d'aquest subsidi consisteix en el pagament, una sola vegada, de la meitat de l'import íntegre d'una mensualitat ordinària de les retribucions bàsiques que li correspongui percebre en el moment de la seva jubilació.

A continuació tractarem:

Imprès de sol·licitud de subsidi de jubilació. Apartats de què consta

La sol·licitud del subsidi de jubilació consta dels apartats següents:

1. Mutualista sol·licitant

En aquest apartat, el mutualista ha d'emplenar les seves dades personals, com ara:

 • Número d'afiliació
 • Cognoms
 • Nom
 • NIF, passaport o document d'identificació UE
 • Domicili
 • Codi postal
 • Localitat
 • Província
 • Telèfon

2. Requisits per a la prestació

En aquest apartat, el funcionari ha de marcar amb una X la situació que correspongui, que pot ser la jubilació forçosa per edat o per incapacitat permanent per al servei

Així mateix, ha de determinar la situació administrativa en què es troba d'entre les opcions següents:

 • Servei actiu
 • Serveis en CA
 • Excedència forçosa
 • Serveis especials
 • Expectativa de destí
 • Excedència per cura de familiars

3. Dades per a l'import del subsidi

D'una banda, el mutualista ha de consignar els imports íntegres corresponents al mes de la seva jubilació (sense pagues extraordinàries ni endarreriments): sou, triennis i grau (si suposa retribució). Això és el TOTAL A

Hi ha de posar també la data de jubilació

I, finalment, especificar altres ajudes rebudes o sol·licitades per aquest mateix fet causant, dispensades o finançades amb fons públics, i indicar-ne l'organisme pagador i l'import íntegre. Això és el TOTAL B

D'acord amb aquestes dades de l'apartat 3, l'import íntegre del subsidi de jubilació serà igual al total A multiplicat pel coeficient 0,5. A aquest resultat se li restarà el TOTAL B

4. Documents que s'han d'adjuntar

Sempre cal adjuntar els assenyalats amb una X, que són:

- Fotocòpia compulsada de la resolució en què s'acordi la jubilació
- Certificació de la unitat pagadora, en què constin les retribucions bàsiques integres corresponents al mes en què es produeixi la jubilació

5. Dades per al pagament per transferència

Consisteix en el número IBAN del compte bancari

6. Dades de notificació

 • Domicili particular, laboral o un altre domicili
 • Codi postal
 • Localitat
 • Província
 • País

Declaració de responsabilitat que totes les dades consignades en la sol·licitud són certes i completes.

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars