Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Llei sobre la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat

Regulat en el Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 juny, que va ser complementat després pel Reglament de Mutualisme Administratiu del Reial decret 375/2003, de 28 de març.

La llei i el reglament del mutualisme administratiu regulen, entre altres aspectes, l' assistència mèdica dels mutualistes. Hi ha, també, altres normes que complementen aquesta legislació, com el Reial decret 577/1997, de 18 d'abril, d'estructura dels òrgans de govern, administració i representació de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (BOE número 109, de 7 de maig).

Àmbit d'aplicació de la Llei

La Llei s'aplica als funcionaris de carrera de l'Administració civil de l'Estat i als funcionaris en pràctiques, i constitueix un règim especial.

Aquest règim especial disposa de dos mecanismes de cobertura complementaris:

 1. a) El règim del mutualisme administratiu, gestionat per la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), organisme públic dependent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
 2. b) El règim de classes passives, gestionat per la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques, que té les competències per al reconeixement dels drets passius i la concessió de les prestacions de classes passives (jubilació, viduïtat, orfandat i a favor de familiars). Des de l'1 de gener de 2011, els qui accedeixen a la condició de funcionaris de l'administració civil de l'Estat no tenen aquest mecanisme de cobertura, sinó que estan obligatòriament inclosos al règim general de la Seguretat Social, als exclusius efectes dels seus drets passius.

Estructura de la Llei de funcionaris civils

La Llei consta de 37 articles, 10 disposicions addicionals, 1 disposició derogatòria única i 3 disposicions finals. Té 7 capítols que aborden les qüestions fonamentals, que es desenvolupen en el Reglament.

Els 7 capítols són:

 1. Capítol 1: Disposicions generals
 2. Capítol 2: Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat
 3. Capítol 3: Incorporació i cotització
 4. Capítol 4: Contingències i prestacions en general
 5. Capítol V: Prestacions en particular
 6. Capítol VI: Règim econòmic
 7. Recursos i règim jurisdiccional

Antecedents de la Llei

Les lleis anteriors a la Llei de l'any 2000 i bàsiques per a la seva promulgació són:

 • Llei 29/1975 sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat, inspirada en la Llei de 1963 de bases de la Seguretat Social.
 • Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, que va ser la llei que va facultar el Govern perquè en un any procedís a l'elaboració d'un text refós que harmonitzés la Llei 29/1975 amb les disposicions contingudes en normes amb rang de llei, que haguessin incidit en l'àmbit del mutualisme administratiu gestionat per MUFACE.
 • L'aprovació de la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores, que introdueix la situació de risc durant l'embaràs com a contingència protegida en el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat, i la resta de modificacions d'aquest règim, establertes en la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social, van aconsellar a les Corts Generals la concessió, en l'última Llei esmentada, d'una pròrroga fins al 30 de juny de l'any 2000, de la delegació legislativa conferida al Govern, per tal de permetre la integració d'aquestes novetats legislatives en el text refós.
 • D'aquesta manera, el 23 de juny del 2000, es va aprovar el text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat vigent.

Les principals normes referents a MUFACE complementàries de la Llei

De manera resumida, les normes complementàries són les següents: (a banda de la Llei i el Reglament ja esmentats)

Organització de MUFACE: Reial decret 577/1997, de 18 d'abril

Adaptació dels percentatges de cotització dels mutualistes i aportació de l'Estat a MUFACE, forces armades i Mutualitat General Judicial: Reial decret 657/1989

Adequació dels procediments en matèria de mutualisme administratiu i fons especial de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Reial decret 1733/1994

Procediment per a la incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància: Ordre PRE/1744/2010, de 30 juny

Malaltia professional i accident en acte de servei en el mutualisme administratiu de MUFACE: Ordre APU 3554/2005, de 7 de novembre

Prestacions complementàries: Ordre APU 2245/2005, de 30 de juny

Procediment d'ingrés de cotitzacions dels mutualistes a MUFACE: Ordre APU 284/2004, de 2 febrer

Normes per a l'aplicació del subsidi de defunció en el règim de funcionaris civils: Ordre APU 95/2004, de 12 de gener

Ajuda per a l'adquisició d'habitatge per mutualistes: Ordre de 29 de juliol de 1987

Delegació d'atribucions: Resolució de 23 de maig de 2012

Assistència sanitària fora del territori nacional: Resolució de 26 de juny de 2014

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars