Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Model de rebut

El model de rebut, en la modalitat de suport domiciliari per prolongació d'efectes, ha de seguir la distribució prevista en l'annex II de la Resolució de 10 de juliol de 2018 de MUFACE

Segons l'epígraf 2.6.4 de la Resolució de 10 de juliol de 2018 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat per la qual es convoquen ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2018, els rebuts han de contenir, almenys, totes les dades apropiades al servei prestat, igual que en el cas de les dades recollides en el model de l'annex II d'aquesta resolució de convocatòria, el qual s'aconsella utilitzar per agilitzar el pagament en la modalitat de suport domiciliari, a què es refereix l'epígraf 9 d'aquesta resolució de convocatòria.

No s'admetran rebuts complementaris corresponents a períodes ja abonats, sigui quina sigui la periodicitat de les ajudes.

Quan els rebuts els expedeixi una persona física, hi haurà de constar una còpia del seu document nacional d'identitat amb el número de NIF o, si escau, d'identificació d'estranger (NIE) autenticada pel registre administratiu en què es presenti la sol·licitud, juntament amb el primer rebut presentat pel prestador del servei o perceptor, o bé el consentiment exprés d'aquest perquè MUFACE pugui consultar les seves dades en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat.

En el supòsit de persones físiques estrangeres que encara no disposin del NIE o NIF, es pot considerar vàlida la comunicació del document d'afiliació a la Seguretat Social acompanyada de còpia de la sol·licitud del NIE o NIF, segons escaigui, autenticada pel registre administratiu en què es presenti la sol·licitud.

Model de rebut (model de rebut) per a l'epígraf 9 de la Resolució de 10 de juliol de 2018 de Muface. Estructura del document

En l'annex II de la Resolució de Muface de 10 de juliol de 2018 s'inclou el document tipus que ha de servir com a model de rebut dins el Programa de prolongació d'efectes en el supòsit d'ajuda de suport domiciliari.

Hi han de constar el nom, el DNI, l'adreça i el telèfon de la persona que ha fet les feines de preparació d'aliments, cura de la roba o de la llar, neteja personal, mobilització, atenció i vigilància nocturna o altres activitats i l'import que ha rebut del mutualista al qual ha assistit, el nom del qual també hi ha de figurar, juntament amb el mes en què s'han fet les feines.

També hi han de figurar el consentiment perquè Muface pugui consultar les dades personals en el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat i la constància que "Presento original del DNI/NIF/NIE i és vàlida la còpia autenticada pel registre administratiu en què es presenta la sol·licitud".

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars