Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Mutualistes obligatoris i voluntaris

En el moment d'adquirir la condició de funcionari, els funcionaris de l'Administració civil de l'Estat són mutualistes obligatoris

Els funcionaris de carrera de l'Administració civil de l'Estat i els funcionaris en pràctiques són mutualistes obligatoris des del moment de l'adquisició de la condició de funcionari. Els mutualistes voluntaris són els que, en determinats supòsits previstos a l'article 8.2 de la Llei de Seguretat Social dels funcionaris de l'Administració civil de l'Estat, es comprometen a abonar exclusivament a càrrec seu les quotes corresponents al funcionari i a l'Estat. Els dos tipus de funcionaris tenen dret a la atenció mèdica per a mutualistes.

Als paràgrafs següents tractarem:

 1. Els mutualistes obligatoris
 2. Mutualistes voluntaris
 3. Recuperació de la condició de mutualista obligatori
 4. Jubilats
 5. Tramitar el canvi de mutualistes obligatori a voluntari

Els mutualistes obligatoris

Els funcionaris de carrera de l'Administració civil de l'Estat i els funcionaris en pràctiques que aspirin a ingressar en els cossos d'aquesta Administració són mutualistes obligatoris, segons els articles 3 i 7 de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat, Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny. Per consegüent, no són mutualistes de MUFACE els funcionaris mateixos dels cossos i escales d'altres administracions públiques, ni els propis d'organismes públics, de l'Administració militar, de l'Administració de justícia, de la Seguretat Social, ni els d'administració i serveis de les universitats (article 3.2)

L'afiliació a MUFACE té efectes des de la presa de possessió. L'afiliació es produeix en el moment d'adquirir la condició de funcionari en un cos que estigui dins del camp d'aplicació del mutualisme administratiu, o, si escau, de l'inici del corresponent període de pràctiques, si n'hi ha. Amb aquests efectes, el mutualista s'incorporarà a MUFACE amb un número d'afiliació, que serà únic per a tota la seva vida, i se li expedirà el document d'afiliació, un cop hagi triat l'entitat que vol que li presti l'assistència sanitària, d'entre les concertades per MUFACE.

Segons l'article 7.1 de la Llei, el funcionari serà mutualista quan sigui rehabilitat en la seva condició, o reingressi al servei actiu, i conservarà la condició de mutualista amb els mateixos drets i obligacions que en la situació de servei actiu, quan passi a alguna de les situacions següents:

 1. a) Serveis especials
 2. b) Serveis en comunitats autònomes
 3. c) Expectativa de destí
 4. d) Excedència forçosa
 5. e) Excedència per l'atenció de familiars
 6. f) Suspensió provisional o ferma de funcions.              

Al seu torn, la pèrdua de la condició de mutualista obligatori es produeix per (article 8):

 • El pas a la situació d'excedència voluntària
 • La pèrdua de la condició de funcionari, sigui quina en sigui la causa
 • L'exercici del dret de transferència que estableix l'article 11.2 de l'annex VIII de l'Estatut dels Funcionaris de les Comunitats Europees, aprovat pel Reglament 259/1968, del Consell, de 29 de febrer
 • L'afiliació obligatòria al règim especial de les forces armades

Mutualistes voluntaris

Segons l'article 8.2 de la Llei, els mutualistes que hagin de causar baixa en els tres primers casos anteriors, poden mantenir l'alta com a mutualistes voluntaris sempre que exercitin aquesta opció en el termini d'un mes i es comprometin a abonar exclusivament a càrrec seu les quotes corresponents al funcionari i a l'Estat.

Si no ho sol·licita en aquest termini i una vegada produïda la baixa, no es pot recuperar la condició de mutualista amb caràcter voluntari.

Recuperació de la condició de mutualista obligatori

Els mutualistes en baixa i els mutualistes voluntaris, recuperaran la seva condició de mutualistes obligatoris si reingressen en alguna de les situacions indicades per tenir aquesta condició o quan siguin rehabilitats en aquesta condició, sempre amb efectes de la seva presa de possessió.

Jubilats

Passaran a mutualistes obligatoris els jubilats, aportant l'acord de jubilació expedit per l'òrgan competent de personal i quan, a més, reuneixin un d'aquests tres requisits:

 1. a) Que procedeixin de les situacions administratives que comportin la condició de mutualista obligatori en alta.
 2. b) Que hagin mantingut l'alta com a mutualista voluntari.
 3. c) Que percebin pensió del règim de classes passives causada en la seva condició de funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de MUFACE.

Tramitar el canvi de mutualista obligatori a voluntari

Per tramitar aquest canvi, ho has de sol·licitar al servei provincial o oficina delegada de MUFACE que et correspongui. Tens un termini d'un mes des de la data en què has rebut la notificació per la qual se't concedeix l'excedència o des de la data d'inici de l'excedència, si és posterior a la recepció d'aquesta notificació, i has de facilitar les dades d'un compte perquè es facin els abonaments trimestrals a MUFACE.

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació a les assegurances per a funcionaris:

 

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars