Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Normativa sobre MUFACE: Reglament General del Mutualisme Administratiu

La norma fonamental que regula MUFACE és la llei, però també es va dictar un Reglament de desplegament i existeixen altres reials decrets i ordres que regulen aspectes significatius.

A continuació, veurem les normes de caràcter general que regulen l'activitat i les competències de MUFACE. Aquí es reflecteix a quins funcionaris s'aplica la normativa (els de l'Administració Civil), la seva cotització especial, les prestacions a què tenen dret com l' assistència sanitària, sancions, organització de MUFACE, etc

Les dues més importants són la Llei i el Reglament

 • Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat, aprovada pel Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny.
 • Reglament General del Mutualisme Administratiu, aprovat per Reial decret 375/2003, de 28 de març.

Per tant, tractarem:

 1. El Reglament General del Mutualisme Administratiu. El seu àmbit d'aplicació
 2. Altres normes que regulen MUFACE.

El Reglament General del Mutualisme Administratiu. El seu àmbit d'aplicació

El Reglament del Mutualisme Administratiu, aprovat pel Reial decret 375/2003, acompleix la Llei 4/2000, de 23 juny, que faculta el ministre d'Administracions Públiques per dictar o proposar al Govern les normes d'aplicació i desenvolupament de la llei.

El Reglament segueix la mateixa sistemàtica i ordenació de matèries que el text refós de la Llei, perquè l'antiga llei 29/1975 presentava una regulació poc extensa cenyida als continguts principals en els àmbits prestacional i organitzatiu d'aquest règim especial, disposant finalment una remissió de la llei a favor del Reglament.

Com diu el Reglament del Mutualisme Administratiu al seu article 1, el seu objecte és el desplegament i execució del text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny.

El personal al qual s'aplica el Reglament (article 3) és:

 • Els funcionaris de carrera de l'Administració Civil de l'Estat
 • Els funcionaris en pràctiques
 • Els funcionaris especificats en els supòsits especials d'enquadrament de la disposició addicional primera i disposició addicional quarta
 • Els funcionaris que procedien de l'extingit Servei d'Inspecció i Assessorament de les Corporacions Locals

En canvi, queden exclosos d'aquest règim especial de MUFACE:

 • Els funcionaris de l'Administració local
 • Els d'organismes autònoms
 • Els funcionaris de l'Administració militar
 • Els funcionaris de l'Administració de justícia
 • Els funcionaris de l'Administració de la Seguretat Social
 • Els funcionaris de nou ingrés i en pràctiques de les comunitats autònomes
 • Els funcionaris civils transferits a les comunitats autònomes
 • El personal d'administració i serveis propi de les universitats

Finalment, cal recordar que l'organisme públic al qual correspon de forma unitària la gestió del mutualisme administratiu és MUFACE o Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (article 4 del Reglament).

Altres normes que regulen MUFACE

Són les següents:

 • Reial decret 577/1997, de 18 d'abril, d'estructura dels òrgans de govern, administració i representació de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (BOE número 109, de 7 de maig).
 • Reial decret 657/1989, de 9 de juny, pel qual s'adapten els percentatges de cotització dels mutualistes i d'aportació de l'Estat a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, a l'Institut Social de les Forces Armades i a la Mutualitat General Judicial, de conformitat amb el que estableix la disposició final cinquena de la Llei 37/1988, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1989. (BOE número 142, de 15 de juny).
 • Reial decret 1733/1994, de 29 de juliol, pel qual s'adeqüen els procediments en matèria de mutualisme administratiu i fons especial de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. (BOE número 183, de 2 d'agost).
 • Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat.
 • Ordre APU 3554/2005, de 7 de novembre, per la qual es regula el procediment per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d'accident en acte de servei en l'àmbit del mutualisme administratiu gestionat per MUFACE (BOE número 275, de 17 de novembre).
 • Ordre APU 2245/2005, de 30 de juny, per la qual es regulen les prestacions complementàries de l'assistència sanitària a MUFACE i s'estableix el procediment de finançament de bombes portàtils d'infusió subcutània contínua d'insulina (BOE número 167, de 14 de juliol). Annexos II, III i IV actualitzats per Resolució de 8 de maig de 2007 (BOE número 20, de 19 de maig de 2007).
 • Ordre APU 284/2004, de 2 de febrer, per la qual es regula el procediment d'ingrés de cotitzacions dels mutualistes a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (BOE número 39, de 14 de febrer).
 • Ordre APU 95/2004, de 12 de gener, que dicta normes per a l'aplicació del subsidi de defunció en el règim especial de Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat (BOE número 23, de 27 de gener).
 • Ordre de 29 de juliol de 1987 (BOE número 06, de 28 d'agost) modificada per Ordre de 21 de febrer de 1997 (BOE número 52, d'1 de març), per la qual s'estableix un ajut econòmic per a l'adquisició d'habitatge per mutualistes.
 • Resolució de 25 de maig de 2018 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, sobre delegació de competències (BOE número 132, de 31 de maig).
 • Resolució de 26 de juny de 2014 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es regula l'assistència sanitària fora del territori nacional.

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars