Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Prestacions familiars

Les prestacions familiars pretenen millorar les condicions dels mutualistes de MUFACE que tenen necessitats per tenir una família.

L'assistència sanitària dels mutualistes de MUFACE consta de prestacions sanitàries i socials. Dins les prestacions socials hi ha les familiars. Aquestes prestacions sanitàries són:

Prestació per fill o menor acollit a càrrec discapacitat

Es tracta d'una assignació econòmica de caràcter mensual per cada fill o menor acollit discapacitat. La quantia s'estableix segons l'edat, el grau de discapacitat i la necessitat d'una tercera persona del menor discapacitat.

La prestació per fill o menor acollit a càrrec discapacitat té efectes amb caràcter trimestral. Els augments, altes o reposicions de la prestació es reconeixeran durant el trimestre natural següent a aquell en què es presenti la sol·licitud. Si suposen una reducció o l'extinció del dret, tindrà efectes durant l'últim dia del trimestre en què s'ha produït la variació.

La Llei 6/2018 de pressupostos generals de l'estat per al 2018 estableix les quanties, que són les següents segons les diverses modalitats:

  • MODALITAT 1 (més petit de 18 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%). 83,33 €/mes.
  • MODALITAT 2 (més gran de 18 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%). 380,10 €/mes.
  • MODALITAT 3 (més gran de 18 anys amb un grau de discapacitat del 75% o superior i necessitat de tercera persona). 570,20 €/mes.

El beneficiari serà el mutualista que tingui un fill o un menor a càrrec amb discapacitat. La persona amb discapacitat causant de la prestació haurà de pertànyer al col·lectiu MUFACE o que faci una feina. La retribució no podrà ser superior al 100% del salari mínim interprofessional en còmput anual, que el 2018 és de 10.302,60 euros/any

Es podrà presentar durant tot l'any. Els llocs on es podrà presentar són els serveis provincials o les oficines delegades de MUFACE i la resta de registres previstos en la Llei de procediment administratiu comú, o a través del Registre Electrònic Comú (REC).

Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiple

És l'ajuda a què podran accedir els mutualistes que tinguin un part o una adopció múltiples. Es tracta d'una ajuda de pagament únic. La quantia d'aquesta prestació familiar varia entre 4, 8 o 12 vegades el salari mínim interprofessional, en funció dels criteris següents:

NRE. DE FILLS SIMULTANIS

NRE. DE VEGADES DE L'IMPORT MENSUAL DEL SMI
(Salari mínim interprofessional)

IMPORT EN EUROS
R.D. 1077/2017, de 29 de desembre
Fets causants entre 01-01 i 31-12-2018

2

4

2.943,60

3

8

5.887,20

 4 i més

 12

 8.830,80

 

La persona beneficiària haurà de ser mutualista o estar en situació assimilada. Podran percebre l'ajuda:

  • Els progenitors o adoptants
  • La persona que tingui la guàrdia o custòdia i els progenitors no conviuen
  • La persona física que s'hagi fet càrrec dels menors, si són orfes o estan abandonats.

Podrà presentar la sol·licitud fins a 5 anys després del part o la resolució d'adopció. Ho podrà fer als serveis provincials o les oficines delegades de MUFACE, als registres de la Llei de procediment administratiu comú i al Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat.

Subsidi especial per part, adopció i acolliment múltiples

Tenen dret a aquesta ajuda els mutualistes que tinguin un part, una adopció o un acolliment múltiple. És compatible amb la prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiple.

La quantia d'aquesta prestació familiar ascendeix al 100% de la base de cotització multiplicat per 42 dies, dividit entre els 365 dies anuals i multiplicat pel nombre de fills del part o adopció múltiple menys un.

Les bases de cotització anuals per al 2018 es corresponen amb les de la taula següent:

Grup/Subgrup
(EBEP)

Base de cotització
Euros/any

 A1

41.108,90

A2

32.353,74

 B

28.330,94

C1

24.848,22

C2

19.659,06

E (Llei 30/84) i
agrupacions professionals (EBEP)

16.760,92

El mutualista que vulgui gaudir d'aquest subsidi haurà de complir els requisits següents:

  • Estar donat d'alta a la mutualitat o en situació assimilada quan tingui lloc el part, l'adopció o l'acolliment múltiple.
  • Haver cotitzat a MUFACE durant almenys sis mesos
  • Haver gaudit del període de descans previst per llei

Les persones facultades per percebre aquesta prestació familiar són:

Part múltiple: Qualsevol dels progenitors segons l'elecció de la mare.

Adopció o acolliment múltiple: Qualsevol dels adoptants o acollidors segons la seva elecció.

Poden presentar la sol·licitud durant els 5 anys següents al dia del part o a la data de resolució de l'adopció o de la decisió d'acolliment. Els llocs per presentar-la són els serveis provincials o les oficines delegades de MUFACE, els registres de la Llei de procediment administratiu comú i el Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. En aquest últim supòsit, el mutualista haurà de tenir DNI electrònic o certificat electrònic.

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars