Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Accident laboral i malaltia professional

Existeix un expedient per determinar i esbrinar les causes de l'accident laboral i la malaltia professional i el consegüent procediment per al reconeixement dels drets derivats

Si un mutualista té un accident laboral o una malaltia professional que necessitin assistència sanitària, hi ha un procediment per al reconeixement dels drets derivats. Aquest procediment està fixat per l'ORDRE APU/3554/2005, de 7 de novembre, per la qual es regula el procediment per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d'accident en acte de servei en l'àmbit del mutualisme administratiu gestionat per MUFACE.

Aquest procediment es plasma en un document que han d'utilitzar els òrgans de personal de les diferents administracions públiques amb motiu de la iniciació de l'expedient d'indagació de causes per notificar al servei provincial de MUFACE i al servei de prevenció corresponent l'accident que ha patit al mutualista.

Seguidament abordarem:

  1. Què és un accident laboral i una malaltia professional en l'àmbit de Muface?
  2. L'expedient d'indagació de causes
  3. Procediment per al reconeixement dels drets derivats 

Què és un accident laboral i una malaltia professional en l'àmbit de Muface?

Cal definir què s'entén per accident laboral i per malaltia professional

L'accident laboral o en acte de servei és el que es produeix en ocasió o com a conseqüència de les activitats pròpies de la prestació del servei a l'Administració.

La malaltia professional és la contreta pel mutualista a conseqüència de la prestació dels seus serveis a l'Administració, sempre que estigui provocada per l'acció dels elements o les substàncies determinats en les normes reglamentàries del règim general de la Seguretat Social o altres normes que es dictin a l'efecte per a cada malaltia professional.

L'expedient d'indagació de causes

El seu objecte és determinar les causes de les lesions i les limitacions produïdes o les circumstàncies en què es va iniciar la malaltia professional, i establir una relació de causalitat entre aquestes i el servei o la tasca desenvolupats pel mutualista.

Aquest expedient és un antecedent necessari per a la tramitació del procediment de reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d'accident en acte de servei.

L'expedient es pot iniciar d'ofici o a sol·licitud del mutualista afectat. La regulació de l'expedient es desenvolupa en els articles 3, 4 i següents de l'Ordre esmentada, Ordre APU/3554/2005, de 7 de novembre

Procediment per al reconeixement dels drets derivats

El tramita el servei provincial de MUFACE competent, amb caràcter previ o simultani a la concessió de les prestacions derivades d'aquestes contingències.

La resolució de l'òrgan de personal per la qual es posa fi a l'expedient d'indagació de causes, notificada al servei provincial d'adscripció del mutualista, quan conclogui que hi ha accident en acte de servei o malaltia professional, donarà lloc a la iniciació d'ofici del procediment.

En la instrucció d'aquest procediment hi queda incorporada la resolució finalitzadora de l'expedient d'indagació de causes.

El procediment acabarà amb la resolució de la Direcció General de MUFACE, que es notificarà a l'interessat, en què es reconeixerà el dret del mutualista afectat per un accident en acte de servei o malaltia professional a percebre les prestacions establertes en els articles 76, 110 i concordants del Reglament general del mutualisme administratiu.

Us remetem a l'Ordre esmentada per al procediment per a la concessió de les prestacions derivades d'aquestes contingències, a la secció 2 del capítol III.

Les beques a l'estudi també s'engloben dins les prestacions de MUFACE.

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars