Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Beques d'estudi

Les beques per a estudis universitaris es fixen per a cada curs acadèmic per a la promoció cultural i social dels mutualistes

L'objectiu de les beques d'estudi és fer possible la promoció social i cultural dels mutualistes, mitjançant una ajuda per cursar estudis universitaris oficials, contribuint al pagament de la matrícula i les despeses amb un import màxim de fins a 150 euros per sol·licitant. És independent de l' assistència sanitària per a mutualistes.

En relació amb les beques d'estudi de MUFACE, abordarem els temes següents:

  1. Regulació normativa
  2. Convocatòria anual
  3. Novetats de la convocatòria de beques d'estudi per al curs 2017/2018
  4. Beneficiari
  5. Termini de presentació
  6. Lloc de presentació

Regulació normativa

Aquesta acció formativa està regulada en l'article 130 del Reglament de mutualisme administratiu. Es tracta de fer possible la promoció social i cultural, per la via dels estudis universitaris, dels mutualistes i dels seus fills i orfes mitjançant aportacions econòmiques en forma de beques d'estudi per a mutualistes i beques de residència per a fills i orfes de mutualistes, entre altres possibles modalitats.

El punt 2 de l'article 130 diu que aquestes beques es fixaran tenint en compte el crèdit de la Mutualitat General i mitjançant l'oportuna convocatòria pública a través de la Direcció General de MUFACE, que es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat.

La resolució de 14 de juliol de 2017 de Muface per la qual es convoquen beques d'estudi per a mutualistes per al curs 2017/2018 (BOE de 27 de juliol) és l'altra norma reguladora (a part de l'article 130 esmentat).

Convocatòria anual

Les beques es fixen per a cada curs acadèmic. Així, doncs, el 27 de juliol del 2017 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la Resolució de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) per la qual es convoquen beques d'estudi per a mutualistes per al curs 2017/2018.

Les beques d'estudi continuen per a aquest curs 2017/2018, des de la seva reincorporació el curs 2015/2016, juntament amb les beques de residència de renovació per a fills i orfes de mutualistes, que es convoquen anualment, en el marc de l'acció formativa de MUFACE, prevista en l'article 130 del Reglament general del mutualisme administratiu (aprovat pel Reial decret 375/2003, de 28 de març), el crèdit de la qual es troba consignat en el subconcepte 482.00 (Acció formativa) del pressupost de MUFACE per a l'any 2017.

Novetats de la convocatòria de beques d'estudi per al curs 2017/2018

  • La quantia màxima es manté en 150 euros, de pagament únic.
  • El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 31 de desembre del 2018.
  • S'especifiquen el concepte i les conseqüències de la incompatibilitat i la subsidiarietat d'aquestes beques.
  • Pel que fa a la comprovació de les situacions d'incompatibilitat (inclosa la subsidiarietat), MUFACE podrà recollir i consultar les dades relatives a ajudes anàlogues d'organismes o entitats públics o privats, prèvia autorització de l'interessat, materialitzada en el formulari de sol·licitud.

Beneficiari

Els beneficiaris de les beques són els mutualistes en alta o situació assimilada a l'alta el dia 15 d'octubre del 2017 que mantinguin aquesta condició en la data de presentació de la sol·licitud i cursin el 2017/2018 estudis dels indicats en l'annex I de la Resolució de convocatòria.

Termini de presentació

Fins al 31 de desembre del 2018 per als matriculats el curs 2017/2018.

Lloc de presentació

Serveis provincials o oficines delegades de MUFACE, o en qualsevol dels registres a què es refereix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, inclòs el Registre Electrònic Comú.

Una altra de les prestacions de MUFACE és la d' accident laboral i malaltia professional.

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars