Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Assistència sanitària concertada en territori nacional

L'assistència sanitària nacional està coberta mitjançant els concerts entre MUFACE i la Seguretat Social o amb companyies d'assegurança de salut privades

Els mutualistes de MUFACE tenen coberta la seva atenció sanitària a través dels concerts que signa la mutualitat amb la Seguretat Social i del assegurança mèdica per a funcionaris de les companyies d'assegurança de salut privada. Aquests convenis reflecteixen els drets i les obligacions dels mutualistes i l'entitat oferent. A més, recullen les modalitats, forma i condicions de l'assistència sanitària per als beneficiaris.

Als paràgrafs següents, ens ocuparem dels temes següents:

Concerts

MUFACE signa concerts tant amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social com amb diferents entitats d'assegurança d'assistència sanitària. El conveni d'assistència sanitària actual està signat per als anys 2018 i 2019. Es podrà fer un canvi ordinari i un canvi extraordinari d'entitat mèdica:

 • Canvi ordinari: Es podrà fer durant els mesos de gener i juny. El podran fer tant els mutualistes com els beneficiaris d'assistència sanitària. Només es podrà fer un canvi d'entitat en cada període de canvi. Si no sol·licita canvi, el mutualista continuarà a la mateixa entitat en què estava.
 • Canvi extraordinari: Hi ha diversos supòsits en què el mutualista pot canviar d'entitat asseguradora d'assistència mèdica fora dels terminis ordinaris:
  • Quan el mutualista hagi de marxar a una altra província o illa per canvi de destí.
  • Si el mutualista canvia la província o illa del seu domicili, encara que continuï mantenint el seu lloc de treball.
  • Quan un mutualista jubilat o beneficiari per defunció, separació, divorci o nul·litat del matrimoni del funcionari canviï de residència. Haurà de posseir un document assimilat al d'afiliació. Només podrà canviar d'entitat un cop l'any.
  • Si les entitats afectades expressen la seva conformitat amb el canvi. Aquest cas només es pot produir si el mutualista de MUFACE passa des del servei de sanitat pública a una entitat d'assegurança privada.
  • En cas que passi d'estar cobert pel concert d'assistència sanitària a l'estranger al concert d'assistència sanitària en territori nacional. Aquest supòsit no es podrà produir si es perd la condició de mutualista.
  • Quan, per raons justificades, molts titulars tenen el mateix problema d'assistència sanitària.

El canvi extraordinari també es pot produir des d'una entitat d'assegurança a la Seguretat Social. Ho ha de sol·licitar el titular i ho ha d'aprovar una comissió formada per MUFACE i la Seguretat Social. A més de la sol·licitud, heu d'adjuntar un informe on es referenciï el procés mèdic que porta ell o un dels seus beneficiaris i per què es necessita el canvi a un centre del sistema sanitari públic. A més, el mutualista de MUFACE es compromet a estar durant dos anys adscrit a l'INSS si li és concedit el canvi.

El canvi s'haurà de fer a través de l'imprès de sol·licitud. A més, el mutualista de MUFACE haurà de presentar el document d'afiliació o el document assimilat a l'afiliació.

Cartera de serveis

El concert d'assistència sanitària és el que regula les prestacions a què tenen accés els mutualistes de MUFACE i els seus beneficiaris. Les prestacions incloses són:

 • Atenció primària
 • Atenció especialitzada
 • Atenció d'urgència
 • Transport sanitari

Els mutualistes han de seguir unes normes d'accés a la cartera de serveis. A més, tenen a la seva disposició un formulari de reclamació en cas de tenir algun problema amb l'assistència sanitària que li ha dispensat alguna entitat d'assegurança.

Els mutualistes de MUFACE tenen accés a altres prestacions sanitàries. Són les següents:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars