Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Trasllat de malalts

Segons el concert Muface-entitats d'assegurança per al 2018, hi ha 3 tipus de transport sanitari: urgent, no urgent i ordinari

El trasllat de malalts es fa de conformitat amb les normes previstes al concert de MUFACE amb les entitats d'assegurança per als anys 2018 i 2019, Resolució de 28 de desembre de 2017. És el que regula l' assistència sanitària per a funcionaris.

A continuació, tractarem:

Tipus de transport sanitari previstos en el concert

De conformitat amb el capítol 2.10, el transport per a l'assistència sanitària inclou 3 modalitats:

 • Transport sanitari urgent
 • Transport sanitari no urgent
 • Transport en mitjans ordinaris

Transport sanitari urgent

És el transport terrestre, aeri o marítim, assistit o no assistit, segons ho requereixi la situació clínica del pacient, en els casos en què sigui necessari per al seu adequat trasllat al centre sanitari que pugui atendre de forma òptima la situació d'urgència.

Transport sanitari no urgent

Consisteix en el desplaçament de malalts o accidentats que no es troben en situació d'urgència o emergència i que, per causes exclusivament clíniques, estan incapacitats per desplaçar-se en els mitjans ordinaris de transport a un centre sanitari per rebre assistència sanitària o al seu domicili després de rebre l'atenció sanitària corresponent, i que poden necessitar, o no, atenció sanitària durant el trajecte. Aquest transport sanitari no urgent ha de ser accessible a les persones amb discapacitat.

La cartera de serveis de transport sanitari no urgent inclou el transport assistit, indicat per als malalts que requereixen assistència tecnicosanitària en ruta, i el transport sanitari no assistit, per als qui no requereixen assistència tecnicosanitària en ruta.

Tipus de trasllats compresos en el transport sanitari no urgent

El transport sanitari no urgent comprèn els tipus de trasllat següents:

 • Trasllat des d'un centre sanitari al domicili després de l'alta hospitalària o després d'atenció en un servei d'urgències.
 • Trasllat puntual del pacient des del domicili a consultes, centres sanitaris o trasllat des de centre sanitari al domicili.
 • Trasllats periòdics del pacient des del domicili a centres sanitaris o trasllat des de centre sanitari al domicili.
 • Trasllat del pacient desplaçat transitòriament a un municipi diferent del de la seva residència habitual per rebre assistència urgent, amb ingrés hospitalari o sense, al municipi de residència habitual, bé al domicili o a un altre centre sanitari.

Criteris clínics d'indicació de transport sanitari no urgent

Qui decideix si cal transport sanitari és el facultatiu, mitjançant prescripció escrita. Aquí, es valora l'estat de salut i el grau d'autonomia del pacient per poder desplaçar-se en mitjans de transport ordinaris.

La prescripció del transport es considerarà justificada sempre que el pacient compleixi almenys un dels dos criteris següents:

 1. Limitació per al desplaçament autònom i que requereix el suport de terceres persones.
 2. Situació clínica del pacient que li impedeixi l'ús de mitjans de transport ordinari.

Quan el pacient hagi hagut de fer els trasllats en taxi o vehicle particular perquè l'entitat no ha facilitat transport sanitari, malgrat haver-lo sol·licitat prèviament, i es compleixin els requisits per tenir dret a transport sanitari no urgent, s'atendrà el pagament de les despeses generades pel desplaçament en taxi o, en cas d'haver utilitzat un vehicle particular, el pagament d'una ajuda compensatòria per un import de 15 euros per trajecte, més 0,25 euros per quilòmetre addicional en desplaçaments interurbans superiors a 25 km.

Transport en mitjans ordinaris

El transport ordinari és el que es fa en automòbil, autobús, ferrocarril o, si és procedent per tractar-se de províncies insulars o ciutats de Ceuta o Melilla, en vaixell o avió.

El transport ordinari és un dret en els supòsits següents:

 • Quan no hi hagi els mitjans exigits en cada nivell assistencial, i el beneficiari es vegi obligat a desplaçar-se des de la localitat on resideix, amb caràcter temporal o permanent, a la localitat més propera on aquests estiguin disponibles o a la localitat a la qual l'entitat hagi derivat el beneficiari, amb el consentiment previ d'aquest.
 • A serveis de nivell IV i a serveis de referència ubicats en una província diferent a la de residència.
  En el territori insular s'inclouen les despeses de desplaçament interinsular per a especialitats de Nivell III. En el cas de Formentera, La Gomera i El Hierro estan cobertes les despeses dels desplaçaments interinsulars per a les especialitats de Nivell II.
 • En els supòsits de trasllats necessaris a una altra població diferent de la de residència per rebre assistència sanitària derivada d'accident en acte de servei i malaltia professional.

A més, en els següents casos, el pacient tindrà dret a les despeses de desplaçament d'un acompanyant:

 • Menors de quinze anys (en el cas de Ceuta, Melilla i les províncies insulars, menors de 18 anys).
 • Els que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 • Residents a les ciutats de Ceuta i Melilla i a les províncies insulars, quan ho prescrigui el seu metge responsable; en aquest cas, hauran d'aportar la prescripció escrita del facultatiu.

Els trasllats es valoraran sempre pel seu cost, en classe normal o turista, en línies regulars de transport amb autobús, ferrocarril, vaixell o avió.

La resta de prestacions sanitàries a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars