Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Accident en acte de servei

L'expedient d'indagació de causes d'un accident en acte de servei comença amb el comunicat d'accident

L'accident laboral o en acte de servei és el que es produeix en ocasió o com a conseqüència de les activitats mateixes de la prestació del servei a l'Administració.

Si un mutualista té un accident laboral o una malaltia professional, hi ha un procediment per al reconeixement dels drets derivats com l' assistència mèdica. Aquest procediment està fixat per l'Ordre APU/3554/2005, de 7 de novembre, per la qual es regula el procediment per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d'accident en acte de servei en l'àmbit del mutualisme administratiu gestionat per MUFACE.

L'expedient es pot iniciar d'ofici o a sol·licitud del mutualista afectat. La regulació de l'expedient es desenvolupa en els articles 3, 4 i següents de l'Ordre APU/3554/2005, de 7 de novembre

Estructura del comunicat d'accident en acte de servei

El document bàsic per a l'inici de l'expedient és el comunicat d'accident en acte de servei.

És un document per als òrgans de personal de les diferents administracions públiques, per tal que iniciïn l'expedient d'investigació de causes per notificar al Servei Provincial de MUFACE i al Servei de Prevenció corresponent l'accident esdevingut al mutualista.

El comunicat d'accident en acte de servei es divideix en els apartats següents:

1. Òrgan de personal que l'emet

S'ha d'especificar si és un òrgan de l'Administració pública i dins d'aquesta o si és de l'Administració General de l'Estat, d'una comunitat autònoma, d'una entitat local o una altra.

Per identificar l'òrgan de personal s'exigeix també que s'expressin el ministeri o conselleria, l'organisme públic o societat mercantil, la delegació o subdelegació del Govern, la direcció provincial o territorial i qualsevol altra informació identificativa.

L'apartat 1.7 exigeix en aquest sentit un correu electrònic de contacte, l'1.8 un telèfon de contacte, l'1.9 un fax de contacte i l'1.10 la denominació del lloc del funcionari o autoritat que emet el comunicat.

2. Dades del mutualista accidentat

S'han de fer constar:

 • Cognoms
 • Nom
 • NIF
 • Grup de titulació
 • Situació administrativa
 • Lloc de treball
 • Centre o unitat administrativa de què depèn el lloc

3. Circumstàncies de l'accident

 • Lloc on es va produir. Aquí s'ha d'especificar si, quan va tenir l'accident, el funcionari era a:
 • Ubicació del lloc de treball
 • En un despatx o lloc proper del mateix edifici
 • Especificar dades d'ubicació: planta, núm. de despatx, unitat orgànica, etc.
 • Als accessos de l'edifici (detalleu-ho)
 • Durant un desplaçament en comissió de servei
 • En el trajecte cap a la feina o des d'aquesta
 • Vehicle particular
 • Autobús
 • Metro
 • Tren

3.2 Circumstàncies de l'accident

En l'últim apartat del document, cal assenyalar

 • Data i hora
 • Activitat que estava fent el mutualista accidentat
 • Possibles causes (lloc de treball, equips tècnics, màquines, mobiliari, materials utilitzats, altres)
 • Lesions o conseqüències apreciades inicialment
 • Si el funcionari va ser baixa en el lloc de treball

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars