Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Ajudes per a drogodependents

Són beneficiaris de les ajudes, els mutualistes o els beneficiaris de MUFACE que necessitin un tractament integral de la seva drogodependència

Els drogodependents són objecte de programes sociosanitaris a MUFACE. De conformitat amb l'article 135 del Reglament del Mutualisme Administratiu, aquests programes s'adrecen a atendre les necessitats de la gent gran, persones amb discapacitat, drogodependents, malalts psiquiàtrics crònics, així com d'altres persones en situació de dependència. A més, aquests programes sociosanitaris es poden modificar segons les demandes socials del conjunt d'afiliats i beneficiaris de la Mutualitat General, que es beneficiaran també de l' assistència sanitària per a funcionaris.

La modificació dels programes, la concreció de les modalitats, les condicions específiques per accedir-hi, el nombre d'ajudes dins de cadascuna, si calgués, així com les quanties corresponents, es determinaran d'acord amb el crèdit consignat a aquest efecte en el pressupost de la Mutualitat General per a cada exercici econòmic, mitjançant l'oportuna convocatòria pública, que s'efectuarà per resolució del director general de MUFACE i es publicarà al «Butlletí Oficial de l'Estat».

Veurem les qüestions següents:

Normativa

La Resolució de 10 de maig de 2017, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoquen ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2017, estableix un programa d'ajudes per a tractaments i teràpies adreçades a persones drogodependents en centres o amb terapeutes especialitzats. Tant els centres com els terapeutes, si escau, han d'estar reconeguts per l'Administració Pública competent o estar-hi inscrits. El reconeixement i pagament d'aquestes ajudes és compatible amb el tractament sanitari necessari que el beneficiari rebi amb càrrec a aquesta Mutualitat.

Beneficiaris

Els beneficiaris d'aquestes ajudes han de reunir una doble condició:

1. Ser mutualista o beneficiari de MUFACE i trobar-se d'alta o en situació assimilada a l'alta.
2. Necessitar un tractament integral de la drogodependència prescrit per l'especialista, sigui psicòleg o facultatiu, inscrit en el corresponent col·legi oficial o adscrit a un centre dependent d'una administració pública.

Queden exceptuats dels ajuts el tractament del tabaquisme i aquells períodes en què únicament es duguin a terme processos de desintoxicació o de tractament amb agonistes, així com aquells altres que, segons MUFACE, no corresponguin a les finalitats d'aquests ajuts.

Quantia de les ajudes

La quantia inicial de l'ajuda que es reconegui serà de 220,26 euros mensuals. No donaran dret a l'abonament els períodes inferiors a un mes, comptat, a aquest efecte, des de la data d'inici del tractament fins l'endemà de la seva finalització, ni aquells altres que, fins i tot comprenent un mes o més, no suposin, en conjunt, un total de quatre sessions de tractament com a mínim.

Termini i lloc de presentació

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de desembre de 2017, inclòs.

El lloc de presentació pot ser:

  • Serveis provincials o oficines delegades de MUFACE o a qualsevol dels registres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • També es pot presentar aquesta sol·licitud a MUFACE a través del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració general de l'Estat. Per fer-ho, cal disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació necessària

  • Model de sol·licitud
  • Instruccions per a la seva formalització
  • Informe especialista
  • Declaració responsable (DPS- 34916)

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars