Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Ajuda per a l'atenció de malalts psiquiàtrics

Consisteix en una ajuda econòmica als mutualistes i beneficiaris malalts psiquiàtrics en unes determinades circumstàncies.

Es tracta d'una ajuda econòmica destinada als mutualistes i els beneficiaris que pateixin un procés psiquiàtric crònic que faci necessària la seva permanència en un ambient controlat en hospitals, centres o unitats psiquiàtriques reconegudes, sempre que no tinguin dret a assistència sanitària per a aquesta contingència, ni coberta la prestació per altres vies.
La quantia s'estableix en un màxim de 87,00 euros per dia d'internament, amb el límit del cost abonat per l'interessat.

Sobre aquesta ajuda, veurem els aspectes següents:

 1. Normativa
 2. Beneficiaris
 3. Quantia
 4. Termini i lloc de presentació
 5. Sol·licitud i documentació
 6. Resolució i pagament
 7. Incompatibilitat amb altres ajudes de MUFACE

Normativa

Està regulat a l'article 4 de Resolució de 10 de maig de 2017, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2017 (BOE de 23 de maig de 2017), i a l'article 135 del Reglament General del Mutualisme Administratiu.

Beneficiaris

Les persones que poden sol·licitar aquestes ajudes són:

 1. a) Els mutualistes o beneficiaris de MUFACE en situació d'alta o assimilada a l'alta
 2. b) Que no tinguin dret a assistència sanitària per aquesta contingència
 3. c) Que no tinguin coberta la prestació per altres vies, ni percebin ajudes pel mateix concepte per part d'altres organismes públics o privats.

Quantia

L'ajuda econòmica és, com a màxim, de 87 euros per dia d'internament amb el límit del cost abonat per l'interessat. A aquests efectes, en el còmput del cost es tindran en compte tots els conceptes derivats de l'assistència psiquiàtrica integral del pacient, inclosa la farmacologia.

Termini i lloc de presentació:

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de desembre de 2017, inclòs.

El lloc de presentació pot ser:

 • Els serveis provincials o oficines delegades de MUFACE o qualsevol dels registres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • També es pot presentar aquesta sol·licitud a MUFACE a través del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració general de l'Estat. Per fer-ho, cal disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Sol·licitud i documentació

Juntament amb la sol·licitud, cal presentar un informe actualitzat d'un facultatiu independent del centre l'ingrés al qual és objecte de la sol·licitud, expedit segons el model que es facilitarà juntament amb la sol·licitud, on consti el caràcter crònic del procés que es pateix, o bé, si escau, ordre judicial d'internament, llevat que l'ordre aportada per a la concessió anterior encara estigui en vigor. Així mateix cal presentar, també, un certificat expedit per l'òrgan competent de la comunitat autònoma que acrediti la no percepció per part del mutualista o beneficiari de cap ajuda o servei per aquest mateix concepte o, si escau, amb expressió de l'ajuda o servei concedit i declaració responsable de no tenir dret a assistència sanitària per aquesta contingència.

Resolució i pagament

En la resolució cal assenyalar el caràcter d'ajuda diària, l'import diari a abonar i la data inicial del dret a la meritació, que tindrà validesa fins al 31 de desembre de 2017 inclòs i tindrà efectes des de la data d'ingrés o inici de tractament al centre psiquiàtric, i mai abans de l'1 de gener de 2017.

Incompatibilitat amb altres ajudes de MUFACE

En el cas d'internament absolut, les ajudes d'aquest programa seran incompatibles amb les següents ajudes de MUFACE:

-Ajudes del programa per facilitar l'autonomia personal
- Ajudes del programa de prolongació d'efectes
- Ajudes del programa d'atenció a persones drogodependents
- Ajudes del programa per a estades temporals en centres específics durant els períodes de convalescència amb pèrdua transitòria d'autonomia
- Ajudes del programa per a malalts celíacs

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars