Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Ajudes per a celíacs

Les ajudes per a celíacs tenen l'objectiu de finançar la compra d'aliments elaborats, tractats o preparats per respondre a les necessitats particulars dels malalts celíacs.

El 10 de juliol de 2018 s'ha convocat per Resolució de MUFACE la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2018, i en el punt 1.5 s'estableix un programa d'ajudes destinat a finançar la compra d'aliments elaborats, tractats o preparats especialment per respondre a les necessitats particulars dels malalts celíacs.

Pel que fa a les ajudes per a celíacs, veurem:

Beneficiaris

Els beneficiaris han de reunir els requisits següents:

  1. a) Ser mutualista o beneficiari de MUFACE i trobar-se en alta o situació assimilada a l'alta
    b) Patir la malaltia celíaca que correspongui, degudament acreditada, sense límit d'edat.

Quantia de les ajudes

Les ajudes seran anuals i estaran en funció de la capacitat econòmica mensual del beneficiari de la prestació, calculada d'acord amb les regles de l'epígraf 2.10 de la Resolució de 10 de juliol de 2018 de Muface. Aquesta capacitat inclourà els ingressos a què es refereix l'epígraf 2.11.2 d'aquesta resolució de convocatòria i d'acord amb la quantia de l'IPREM de l'any 2016.

La quantia anual de l'ajuda es fixarà d'acord amb el barem que figura a continuació:

Capacitat econòmica d'acord amb la quantia de l'IPREM

Ajuda anual màxima
-
Euros

Inferior a l'IPREM

618,00

D'una a dues vegades l'IPREM

525,30

De dues a tres vegades l'IPREM

432,60

De tres a quatre vegades l'IPREM

339,90

Quan la capacitat econòmica sigui superior a quatre vegades l'IPREM, no es concedirà ajuda.

El caràcter anual de l'ajuda suposa que, en cas que el mutualista o beneficiari ostenti aquesta condició durant part de l'exercici de 2018, l'import de l'ajuda es prorratejarà entre els dies corresponents. Aquest prorrateig també es farà si la data de diagnòstic inicial de la malaltia és posterior a l'1 de gener del 2018.

Sol·licitud i documentació

A més de la documentació requerida en l'epígraf 2.9 de les normes comunes, juntament amb la sol·licitud l'interessat haurà d'aportar la documentació següent:

  1. a) Informe del metge concertat, llicenciat o doctor en Medicina o Cirurgia o especialista, que acrediti la malaltia celíaca patida pel beneficiari, llevat que ja s'hagi aportat en convocatòries anteriors.
  2. b) Documentació justificativa del nivell d'ingressos d'acord amb l'epígraf 2.11 d'aquesta resolució de convocatòria.

Resolució i pagament

La resolució de concessió d'aquestes ajudes podrà tenir efecte des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2018, tenint en compte, en qualsevol cas, el que estableix l'epígraf 2.4 d'aquesta resolució de convocatòria.

En relació amb el que disposa l'epígraf 2.6., el pagament s'efectuarà una sola vegada, sense necessitat d'acreditar les despeses realitzades.

Incompatibilitat amb altres prestacions de MUFACE

Les ajudes d'aquest programa són incompatibles amb:

  1. a) L'ajuda de residència assistida del programa de prolongació d'efectes, segons l'epígraf 9 d'aquesta resolució de convocatòria.
  2. b) Les ajudes del programa d'atenció a malalts psiquiàtrics crònics en cas d'internament absolut.
  3. c) La modalitat de residència assistida del programa d'estades temporals en centres específics, en la quantia proporcional al mateix temps que hagi durat l'estada temporal.

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars