Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Ajudes per a malalts de càncer

Ajudes de protecció sociosanitària per als mutualistes o beneficiaris que pateixin una malaltia oncològica per a les seves necessitats especials.

En la resolució de 10 de juliol de 2018, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoquen ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2018, s'estableix en l'epígraf 1.6 un programa d'ajudes per a malalts oncològics destinades a sufragar les despeses que, com a conseqüència del tractament prescrit, facin necessari la compra de pròtesis capil·lars o sostenidors postmastectomia.

En aquest article veurem:

Beneficiaris d'aquestes ajudes

Podran sol·licitar aquesta ajuda tots aquells que reuneixin tots els requisits següents:

  • Ser mutualista o beneficiari de MUFACE i trobar-se en alta o en situació assimilada a l'alta
  • Patir la malaltia oncològica degudament acreditada, sense límit d'edat

Quantia

L'ajuda econòmica consistirà en l'import de la factura, condicionada pels límits següents:

  • En el cas de la pròtesi capil·lar, un màxim de 150 euros, amb una periodicitat d'una vegada per any de convocatòria
  • En el cas de sostenidors postmastectomia, fins a dues peces per any de convocatòria, per un màxim de 40 euros cadascun.

Sol·licitud i documentació

A més de la documentació que requereix l'epígraf 2.9 de les normes comunes de la Resolució de 10 de juliol de 2018, juntament amb la sol·licitud l'interessat haurà d'aportar la documentació següent:

  • Informe mèdic que acrediti la malaltia oncològica patida pel beneficiari i la necessitat de les adquisicions i adaptacions objecte d'aquesta ajuda.
  • Factures originals o còpies d'aquestes autenticades pel registre administratiu on es presenti la sol·licitud, que hauran de reunir els requisits exigibles legalment i reglamentàriament.

L'epígraf 2.9.1 especifica que “els documents justificatius aportats a MUFACE per a la sol·licitud de les ajudes hauran de ser originals o còpies autenticades pel registre administratiu on es presenti la sol·licitud, i si són documents públics elaborats per qualsevol administració, caldrà atenir-se al que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Es podran presentar els documents addicionals que, segons el parer dels sol·licitants, justifiquin aquesta sol·licitud o hi aportin informació rellevant”

Resolució i pagament

La resolució de concessió d'aquestes ajudes podrà tenir efecte des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2018, tenint en compte, en qualsevol cas, el que estableix l'epígraf 2.4 d'aquesta resolució de convocatòria

L'epígraf 2.4, relatiu als crèdits pressupostaris, estableix que “l'import global destinat a les ajudes durant l'any 2018 serà la dotació total del crèdit corresponent, en els termes derivats de les normes de gestió pressupostària vigents.

Així mateix, amb càrrec a aquesta dotació pressupostària es podran abonar aquelles ajudes sol·licitades dins el termini, d'acord amb la convocatòria corresponent, i respecte de les quals tingui lloc el reconeixement del dret o la presentació dels documents requerits per al seu pagament dins l'àmbit temporal d'aquesta resolució de convocatòria, així com les ajudes derivades d'altres convocatòries que s'hagin considerat procedents en via de recurs o de revisió d'actes”.

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars