Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Ajudes per a ulleres

Són unes prestacions complementàries de MUFACE per a despeses d'ulleres, lents i altres ajudes òptiques dels mutualistes i beneficiaris.

MUFACE regula prestacions oculars als mutualistes i els seus beneficiaris per a ulleres, lentilles, ajudes òptiques per a baixa visió i prismàtiques per a alteracions greus de la motilitat ocular, entre altres.

És una prestació complementària de l'assistència sanitària regulada per l'Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny i la Resolució de 26 de juny de 2014 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es modifiquen els annexos II, III i IV de l'Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny, consistent en ajudes econòmiques baremades per fer front a les despeses de determinades lents i ajudes òptiques relacionades en el seu annex III.

Tractarem, respecte a aquestes prestacions oculars, els punts següents:

Delimitació i condicions d'accés

Les condicions d'accés a aquesta ajuda són les següents:

  • En el cas de les ulleres i substitució de vidres només es concedirà una ullera o la substitució com a màxim de dos vidres per beneficiari i any natural.
  • En el cas de les lentilles, només es concediran com a màxim dues lentilles per beneficiari i any natural. Si les lentilles són rebutjables, l'ajuda màxima que es concedirà per aquest concepte serà de 30 euros per any natural i beneficiari, i s'haurà de sol·licitar d'una sola vegada. Les prestacions de lentilla i lentilles rebutjables seran incompatibles entre si, encara que per a cada cas no se superin les unitats/quantitat màxima finançable per any natural. Aquestes limitacions no regiran per a lents terapèutiques.
  • En el cas de lents terapèutiques es requereix l'informe de l'especialista en oftalmologia amb el diagnòstic i la prescripció, cada vegada que sol·liciti l'ajuda.
  • Podran accedir a les prestacions per a ajudes òptiques per a baixa visió els beneficiaris que tinguin una agudesa visual igual o inferior a 0,3 (3/10) amb correcció en el millor ull o un camp visual inferior a 10º des del punt de vista de fixació. Es requereix per a la primera sol·licitud d'aquesta ajuda l'informe de l'especialista en oftalmologia en què detalli l'agudesa visual i, si s'escau, el camp visual. Es concedirà un màxim de 360 euros per any natural i beneficiari.
  • En el cas de les ajudes prismàtiques, es requereix l'informe de l'especialista en oftalmologia amb el diagnòstic i la prescripció, cada vegada que se sol·liciti l'ajuda. Es concedirà un màxim de 160 euros per any natural i beneficiari.
  • Per a totes les prestacions s'haurà d'aportar la factura original de l'òptic o de l'establiment autoritzat a aquests efectes per l'administració sanitària competent per garantir que s'ha fet l'adaptació individual del producte al pacient. No obstant això, per a lents terapèutiques la factura pot ser emesa per l'especialista en oftalmologia.
  • La factura haurà de complir tots els requisits legals i reglamentaris per a la seva validesa i hi haurà de constar el detall de conceptes i preus, així com la constància del pagament o anar acompanyada, si s'escau, del rebut corresponent que ho acrediti.
  • Per fer el còmput de les prestacions concedides i la imputació a l'any, es tindrà en compte la data de la factura corresponent.

Quantia

Aquestes ajudes es determinen en l'annex III de la Resolució de 26 de juny de 2014 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat.

Són les següents:

Prestacions oculars

Quantia

Ulleres (de lluny o de prop)

20 €

Ulleres bifocals/progressives

30 €

Substitució de vidre (de lluny o de prop)

10 €

Substitució de vidre bifocal/progressiu

15 €

Lentilla

20 €

Lentilles rebutjables (ajuda anual)

30 €

Lent terapèutica

40 €

Ajuts òptics per a visió baixa

180 €

Ajudes prismàtiques per a alteracions severes de la motilitat ocular

80 €

Beneficiari

Els mutualistes en alta o situació assimilada i els seus beneficiaris.

Termini de presentació

El dret al reconeixement d'aquestes prestacions prescriurà al cap de cinc anys a partir de la data de la factura. La prescripció s'interromprà, a més de per la reclamació davant de la Mutualitat General, per les causes ordinàries que s'estableixen a l'article 1973 del Codi civil.

Lloc de presentació

Serveis provincials o oficines delegades de MUFACE.

Seu electrònica (requereix certificat electrònic reconegut)

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars