Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Incapacitat permanent per gran invalidesa

Implica una prestació econòmica mensual del 50% de la pensió del funcionari

Les circumstàncies que la generen són la pèrdua total de visió, la pèrdua d'extremitats superiors o inferiors o la pèrdua que comporti la necessitat de ser assistit per una altra persona per als actes essencials de la vida. És una prestació social que, com el assegurança mèdica per a funcionaris, forma part del model de protecció assistencial de MUFACE.

Per parlar de la gran invalidesa, tractarem:

Situacions determinants de gran invalidesa

Són les previstes en l'article 104 del Reglament del Mutualisme Administratiu

La gran invalidesa és la situació en què el mutualista jubilat per incapacitat permanent per al servei es troba afectat per alguna de les circumstàncies següents:

  1. a) La pèrdua total de la visió d'ambdós ulls
    b) La pèrdua anatòmica o funcional, total o en les seves parts essencials, de les dues extremitats superiors o de les dues inferiors, conceptuant-se com a parts essencials el peu i la mà.
    c) Qualsevol altra pèrdua anatòmica o funcional que comporti la necessitat del mutualista de ser assistit per una altra persona per fer els actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.

Quantia de la prestació per gran invalidesa

El mutualista declarat gran invàlid tindrà dret a una prestació econòmica de caràcter mensual, incloses dues pagues extraordinàries l'any, a càrrec de la Mutualitat General, destinada a remunerar la persona encarregada de la seva assistència, equivalent al 50 per cent de la pensió de jubilació que li correspongui d'acord amb la quantitat íntegra que se li acrediti en nòmina pel règim de classes passives de l'Estat en cada moment. El mutualista que no causi dret a pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei pel règim de classes passives, a més de posseir la resta de requisits, haurà d'acreditar un període previ de cotització de nou anys, per tenir dret a ser declarat gran invàlid i a la consegüent prestació.

Termini de presentació

Aquesta prestació es pot sol·licitar en qualsevol moment, sempre que quedi acreditat que el fet causant de la gran invalidesa s'ha produït abans de la data de jubilació forçosa.

No obstant això, cal ajustar-se al que disposa la normativa pel que fa als efectes econòmics d'aquesta, concretament a l'art. 107 del Reglament de Mutualisme Administratiu.

Lloc de presentació

Hi ha les opcions següents:

  • Als serveis provincials o oficines delegades de MUFACE o a qualsevol dels registres previstos a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • També es pot presentar aquesta sol·licitud a MUFACE a través del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració general de l'Estat. Per fer-ho, cal disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Declaració i revisió de la gran invalidesa

Quan el fet causant de la gran invalidesa concorri en el moment de la jubilació del funcionari per incapacitat permanent per al servei, la declaració de gran invalidesa s'adaptarà als requisits de límit d'edat que s'hagin tingut en compte per declarar aquesta jubilació.

Si la gran invalidesa sobrevé amb posterioritat a la jubilació per incapacitat permanent per al servei, la declaració es podrà efectuar mentre el mutualista no hagi complert l'edat fixada legalment per a la jubilació forçosa dels funcionaris del seu cos, escala o plaça, o bé mentre es trobi durant el període que li falta per completar la pròrroga en el servei actiu, que li hagi estat concedida d'acord amb el que estableix l'article 28.2 a), segon paràgraf, del Reial decret legislatiu 670/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de classes passives de l'Estat.
Les resolucions que es dictin en assumptes de declaració i de revisió de la gran invalidesa seran motivades i assenyalaran el termini a partir del qual es podrà plantejar la modificació de la situació que s'hi estableix. Aquest termini quedarà sense efecte en cas que el nou procediment es basi en reduccions anatòmiques o funcionals diferents de les que van motivar la resolució anterior, així com en els supòsits en què s'hagi produït error de diagnòstic.

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars