Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Incapacitat

Hi ha diverses situacions d'incapacitat dels funcionaris de l'Administració civil de l'Estat, les quals estan establertes al Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny

L' cobertura mèdica dels mutualistes inclou, també, reconèixer les situacions en què el funcionari públic no pot tornar a treballar. Les situacions d'incapacitat de què parlarem són:

  1. Subsidi per incapacitat temporal
  2. Reconeixement mèdic en cas de denegació de llicència per incapacitat temporal
  3. Prestació per gran invalidesa
  4. Indemnització per lesions permanents no invalidants
  5. Procediment per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d'accident en acte de servei

Subsidi per incapacitat temporal

El subsidi d'incapacitat temporal és una prestació que té la finalitat de compensar la minoració en les retribucions del/la mutualista a partir del dia 91è en situació d'incapacitat temporal, quan l'organisme on presta serveis deixa d'abonar les retribucions complementàries. La situació d'IT la declara l'òrgan de personal mitjançant la llicència per aquesta causa, basant-se en els comunicats de malaltia que acrediten l'assistència sanitària per MUFACE.

Reconeixement mèdic en cas de denegació de llicència per incapacitat temporal

Es tracta d'un supòsit en què s'ha denegat la llicència per incapacitat temporal al mutualista, perquè hi ha una contradicció entre el comunicat de baixa i el sentit de l'informe emès per les unitats mèdiques que depenen o presten la seva col·laboració amb l'òrgan de personal competent per expedir la llicència. En aquest cas, el mutualista pot optar, amb comunicació a aquest òrgan de personal, per recollir de MUFACE una valoració del cas per les Unitats Mèdiques de Seguiment.

El resultat d'aquesta valoració tindrà caràcter vinculant per a la nova resolució que hagi de dictar l'òrgan de personal, la qual, de conformitat amb aquesta vinculació, confirmarà la denegació de la llicència o revocarà la resolució inicial i procedirà a concedir la llicència amb la mateixa data d'efectes de la resolució revocada.

Contra la nova resolució es podrà interposar el recurs procedent, sense que, en cap cas, es pugui instar una altra valoració mèdica.

Prestació per gran invalidesa

La prestació per gran invalidesa és una prestació econòmica mensual dirigida als mutualistes qualificats de “gran invàlids”.

Es produeix quan el mutualista és jubilat per incapacitat permanent, per una pèrdua anatòmica o funcional, que fa que necessiti l'assistència d'una altra persona per dur a terme els actes més essencials de la vida.

La quantia d'aquesta prestació és equivalent al 50% de l'import íntegre de la pensió que se li acrediti en la nòmina de classes passives en cada moment.

Indemnització per lesions permanents no invalidants

Es tracta de l'abonament d'una indemnització una sola vegada per lesions produïdes en acte de servei i qualificades per l'Equip de Valoració d'Incapacitats, que tinguin caràcter definitiu i que constitueixin una alteració física, sense que suposi la jubilació per incapacitat permanent per al servei.

La quantia d'aquesta indemnització és l'abonament d'una indemnització una sola vegada d'una de les següents quantitats:

  • la que resulti del barem establert per al règim general de la Seguretat Social, si no constitueixen incapacitat permanent parcial.
  • Si les lesions constitueixen incapacitat permanent parcial per a la funció habitual, 24 mensualitats de la base de cotització vigent en la primera llicència per malaltia o, si no, el mes en què es va produir l'accident en acte de servei.

Procediment per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d'accident en acte de servei

Aquest procediment es posa en marxa quan el mutualista ha patit un accident en acte de servei o una malaltia professional.

Cal especificar què s'entén per accident en acte de servei i malaltia professional. I això ho defineix l'Ordre que regula aquest procediment, que és l'Ordre APU/3554/2005, de 7 de novembre.

A l'article 1 d'aquesta Ordre es defineixen aquests dos conceptes:

Accident en acte de servei: és el que es produeixi en ocasió o com a conseqüència de les activitats mateixes de la prestació del servei a l'Administració, d'acord amb l'especificat en l'apartat 2, de l'article 59 del Reglament general del mutualisme administratiu.

Malaltia professional: és la contreta pel mutualista a conseqüència de la prestació dels seus serveis a l'Administració, en les activitats que s'especifiquen en les normes reglamentàries del Règim general de la Seguretat Social o altres normes que es dictin a l'efecte, sempre que sigui provocada per l'acció dels elements o substàncies determinades en aquestes normes per a cada malaltia professional, segons assenyala l'article 60 del Reglament general del mutualisme administratiu.

Posteriorment, es confecciona un document que utilitzaran els òrgans de personal de les diferents administracions públiques, amb motiu de la iniciació de l'expedient d'esbrinament de causes, per notificar, al servei provincial de MUFACE i al servei de prevenció corresponent, l'accident esdevingut al mutualista.

Un cop iniciat l'expedient, aquest continuarà el curs previst en l'ORDRE APU/3554/2005, de 7 de novembre.

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars