Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Prestació per jubilació

Prestació econòmica de pagament únic que rep el mutualista en la data de la seva jubilació forçosa per edat o per incapacitat permanent

Quan el mutualista en situació d'alta arriba a l'edat de jubilació forçosa o és incapacitat permanentment, té dret a un subsidi que equival actualment al pagament per una sola vegada de la meitat de l'import íntegre d'una mensualitat ordinària. És una de les prestacions socials del sistema assistencial de MUFACE, que també inclou l' assegurança per a funcionaris.

Aquests són els aspectes sobre la prestació per jubilació que veurem:

Requisits per al subsidi

Regulat a l'article 131 del Reglament general del mutualisme administratiu, és un subsidi de jubilació a càrrec de la Mutualitat General per als mutualistes que es jubilin amb caràcter forçós per raó d'edat o per incapacitat permanent per al servei i que, en el moment de la jubilació, es trobin en:

 • Situació d'alta obligatòria en la Mutualitat General, bé per estar en servei actiu, per adquisició de la condició de funcionari, quan siguin rehabilitats en aquesta condició o reingressin al servei actiu
 • Una de les situacions següents:
 1. Serveis especials
 2. Serveis en comunitats autònomes
 3. Expectativa de destí
 4. Excedència forçosa
 5. Excedència per cura de familiars
 6. Suspensió provisional o ferma de funcions

Quantia

De conformitat amb l'article segon de l'ordre del ministre per a les administracions públiques, de 30 de desembre de 1988, per la qual es revisen les quanties de determinades prestacions econòmiques de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), “el coeficient multiplicador que s'ha d'aplicar a les retribucions bàsiques computables per obtenir el subsidi de jubilació, previst a l'article 131 del Reglament general del mutualisme administratiu, aprovat per Reial decret 375/2003, de 28 de març, queda establert en 0,5."

Per tant, la quantia de la prestació per jubilació és el pagament per una sola vegada de la meitat de l'import íntegre d'una mensualitat ordinària de les retribucions bàsiques que li correspongui percebre al funcionari en el moment de la seva jubilació, per a fets causants esdevinguts des de l'1 de gener de 2013, inclusivament.

Beneficiari

El beneficiari és el mutualista jubilat forçós per raó de l'edat o per incapacitat permanent per al servei en situació d'alta o assimilada.

Per ordre del ministre d'Administracions Públiques, es podrà ampliar l'àmbit dels subjectes causants del subsidi de jubilació, així com establir-se altres possibles serveis o ajudes d'assistència al pensionista (article 131.3)

Termini i lloc de presentació

El termini és: els cinc anys següents a partir de la data de la jubilació.

Pel que fa al lloc de presentació:

 • Serveis provincials o oficines delegades de MUFACE o qualsevol dels registres previstos a l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.
 • També es pot presentar aquesta sol·licitud a MUFACE a través del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració general de l'Estat. Per fer-ho, cal disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació que cal presentar:

 • Model de sol·licitud
 • Model 145 - Comunicació de dades al pagador (la manca de comunicació al pagador de les circumstàncies personals o de la seva variació, determinarà que s'apliqui el tipus de retenció corresponent, sense tenir en compte aquestes circumstàncies. Art. 88.2 del Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques).

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars