Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Comunicats d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, i comunicats de maternitat

L'edició electrònica dels impresos de comunicats de baixa, maternitat i incapacitat temporal i la seva baixada corresponent a través d'Internet estan regulades

La incapacitat temporal, el risc durant l'embaràs, el risc durant la lactància i la maternitat es reconeixen a partir d'uns comunicats que expedeix el metge del sistema sanitari públic o de la mutualitat corresponent. S'emmarquen dins la assistència sanitària per a funcionaris.

Els models de comunicats d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural i de comunicats de maternitat es troben en els annexos de l'ordre PRE/1744/2010. Aquests models es van actualitzar mitjançant la resolució de 29 de novembre de 2010 de la Mutualitat de Funcionaris Civils de l'Estat.

En aquest article analitzarem les qüestions següents:

  1. On puc obtenir els comunicats d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural?
  2. Hi ha un model especial per tramitar el permís de maternitat?
  3. Edició electrònica dels impresos 

On puc obtenir els comunicats d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural?

A través del web de Muface, a l'apartat Descàrrega d'impresos.

Hi ha un model especial per tramitar el permís de maternitat?

Sí. Podeu obtenir-lo a través del web de Muface, a Descàrrega d'impresos

Edició electrònica dels impresos

L'edició electrònica dels impresos de comunicats de baixa i de maternitat i de l'informe mèdic per incapacitat temporal està regulada per la Resolució de 30 de setembre de 2009 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, publicada en el BOE del 13 d'octubre de 2009.

Segons aquesta resolució, correspon a MUFACE substituir els models de comunicat per altres que es puguin obtenir mitjançant tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques. A més, l'edició electrònica dels models de comunicat s'integra en el marc de les finalitats de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics per facilitar l'exercici de drets i el compliment de deures per mitjans electrònics, així com per promoure la proximitat amb el ciutadà i la transparència administrativa.

En aquest context normatiu, MUFACE inicia el procés d'abandonament de l'antic sistema de confecció dels talonaris de comunicats mitjançant impremta, que se substituirà progressivament per la seva edició electrònica i la seva corresponent baixada a través d'internet.

En virtut del que s'ha exposat, es resol:

L'edició electrònica dels models de comunicat, als quals tindran accés els mutualistes a través del web de MUFACE http://www.map.muface:

  1. a) Comunicat de malaltia, accident o risc durant l'embaràs i la lactància
    b) Informe mèdic específic en les situacions d'incapacitat temporal
    c) Comunicat de maternitat

L'edició electrònica dels models de comunicat indicats gaudirà de plena validesa per a la seva utilització en els procediments de reconeixement de les situacions d'incapacitat temporal i de risc durant l'embaràs i la lactància natural i de concessió de les llicències corresponents.

Aquesta resolució de 30 de setembre de 2009 retrotreu els seus efectes al dia 11 d'agost del 2009, data a partir de la qual està a disposició dels usuaris l'edició electrònica dels models de comunicat.

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars