Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Prestacions familiars per fill a càrrec discapacitat

El mutualista rebrà una quantitat econòmica mensual per cada fill amb una discapacitat

La prestació per fill o menor acollit a càrrec discapacitat s'emmarca dins les prestacions familiars del sistema de MUFACE juntament amb la assistència sanitària per a funcionaris. Aquest subsidi es configura com una quantitat econòmica de caràcter mensual que reben els afiliats a MUFACE que tinguin un fill o menor acollit discapacitat. A continuació tractarem les particularitats següents d'aquesta prestació:

  1. Quantia
  2. Beneficiari
  3. Termini de presentació
  4. Lloc de presentació

Quantia

L'assignació econòmica per fill a càrrec està assignada segons l'edat del menor acollit, el seu grau de discapacitat i la necessitat que es requereixi una altra persona que s'encarregui de les seves atencions. La quantia de la prestació per al 2018 ha estat fixada pel Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre, sobre revaloració de pensions de classes passives, de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2018. Les modalitats i quanties d'aquesta prestació són les següents:

  • Modalitat 1 (menor de 18 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%): 83,33 €/mes.
  • Modalitat 2 (més gran de 18 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%): 369,90 €/mes.
  • Modalitat 3 (més gran de 18 anys amb un grau de discapacitat del 75% o superior i necessitat de tercera persona): 554,90 €/mes.

Beneficiari

Serà beneficiari d'aquesta prestació aquell funcionari públic afiliat a MUFACE que tingui un fill o un menor acollit amb dret a la prestació de discapacitat. També se'n podran beneficiar aquells mutualistes en situació assimilada d'alta.

El fill o menor acollit amb una discapacitat ha d'estar donat d'alta en el col·lectiu de MUFACE. L'excepció serà que tingui una feina o rebi una prestació o subsidi econòmic que faci que hagi d'estar en el Règim General de la Seguretat Social. No pot superar el 100% del salari mínim interprofessional en còmput anual, que el 2018 és de 10.302,60 euros/any (735,90 euros/mes).

Termini de presentació

El mutualista de MUFACE podrà presentar la sol·licitud de la prestació per fill o menor a càrrec discapacitat durant tot l'any. Ha d'acreditar que en aquell moment se segueixen donant les circumstàncies que van propiciar la discapacitat del seu descendent.

Lloc de presentació

Els afiliats de MUFACE podran presentar el model de sol·licitud per fill a càrrec en diversos llocs:

  • Serveis provincials o oficines delegades de Muface.
  • Qualsevol dels registres estipulats en l'article 16 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
  • Registre electrònic comú (REC) de l'Administració general de l'Estat. En aquest cas, el mutualista de MUFACE ha de comptar amb DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

La prestació econòmica per fill a càrrec o menor discapacitat per part dels mutualistes de MUFACE té una regulació específica. El seu règim legal es troba en l'article 29 de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat i l'article 119 i següents del Reglament general del mutualisme administratiu.

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars