Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Ajudes de prolongació d'efectes d'ajudes anteriors

Amb aquestes ajudes es mantenen les ajudes econòmiques concedides en convocatòries anteriors a determinats beneficiaris.

La Resolució de 10 de maig de 2017 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2017 (BOE 23 de maig de 2017) és la norma que regula aquesta prestació, al seu Epígraf 9.

Analitzarem:

Finalitat de la prestació

És un programa que té com a finalitat permetre el manteniment de les ajudes econòmiques concedides en les resolucions de convocatòries anteriors a determinats beneficiaris d'aquestes i per als quals encara no és efectiu el dret als serveis i prestacions econòmiques del SAAD, per causa no imputable als interessats, després d'haver sol·licitat el reconeixement de la seva situació de dependència, amb determinació del seu grau i nivell, si escau, de conformitat amb el que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre i normativa de desenvolupament, i el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

No obstant això, podran ser beneficiaris d'aquest programa de prolongació d'efectes aquelles persones que hagin estat declarades no dependents mitjançant resolució de l'òrgan competent del SAAD, sempre que es donin els dos requisits següents:

  • Que la qualificació de discapacitat que servís de base per a la seva concessió en exercicis anteriors mantingui la validesa.
  • Que la declaració com a no dependent hagi estat resolta per l'òrgan competent del SAAD amb posterioritat a l'1 de gener de 2011, o, si la declaració com a no dependent és anterior a aquesta data, que l'interessat sol·liciti una nova valoració del SAAD.

Quantia

És la quantia corresponent a l'ajuda a extingir que s'ha estat percebent, sense actualització el 2017.

Beneficiaris

D'acord amb el que disposa la convocatòria 2017, poden ser beneficiàries aquelles persones que hagin obtingut en la convocatòria anterior una ajuda de la mateixa modalitat i en qui concorrin els requisits següents:

1) La seva situació econòmica no s'hagi modificat en més del 5% respecte de la convocatòria anterior.

2) Estar afectades per un grau de discapacitat igual o superior al 65% o al 80%, si en aquest últim cas, no assoleixen els 65 anys (llevat de per a teleassistència).

3) No haver tingut variació en la seva unitat de convivència o altres circumstàncies que van ser objecte de consideració per a la concessió de l'ajut anterior.

4) No se'ls hagi fet efectiu cap servei o prestació econòmica vinculada a aquest, a través del SAAD.

5) Es compleixi el requisit previst al darrer paràgraf de l'epígraf 9.1.

Termini de presentació

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de desembre de 2017, inclòs, d'acord amb el que estableix la convocatòria corresponent.

Lloc de presentació

Les sol·licituds es poden presentar a:

  • Serveis provincials o oficines delegades de MUFACE o a qualsevol dels registres previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • També es pot presentar aquesta sol·licitud a MUFACE a través del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració general de l'Estat. Per fer-ho, cal disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars