Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Subsidi per defunció

El subsidi per defunció és una prestació econòmica de pagament únic que s'abona als beneficiaris quan es produeix la defunció d'un mutualista.

Aquest subsidi s'engloba dins l'acció protectora de MUFACE com la assistència sanitària. Respecte a aquest subsidi, veurem:

Normativa aplicable

Normativament, està regulat en l'art. 133 del Reglament general del mutualisme administratiu i l'Ordre APU/95/2004, de 12 de gener (l'enllaç és extern). Dicta normes per a l'aplicació del subsidi de defunció en el règim especial de Seguretat Social dels funcionaris civils de l'estat (BOE número 23, de 27 de gener), modificada per l'Ordre HAP/2786/2012, de 19 de desembre (l'enllaç és extern), per la qual es modifica l'Ordre de 29 de juliol de 1987 per la qual s'estableix, amb el caràcter de prestació d'assistència social, una ajuda econòmica per a l'adquisició d'habitatges per part de mutualistes de MUFACE, l'Ordre de 30 de desembre de 1988 per la qual es revisen les quanties de determinades prestacions econòmiques de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Ordre APU/95/2004, de 12 de gener, per la qual es dicten normes per a l'aplicació del subsidi per defunció en el règim especial de Seguretat Social dels funcionaris civils de l'estat.

Quantia del subsidi per defunció

Segons aquestes normes, més en concret la de 27 de desembre de 2012, en el seu article 4, el subsidi per defunció consistirà en el pagament, una sola vegada, d'una prestació econòmica, calculada segons l'edat del mutualista causant en la data de la seva defunció, d'acord amb les regles següents:

  1. a) Mutualista mort amb menys de 41 anys. La quantia del subsidi es determinarà multiplicant l'import del mòdul per l'edat del mort.
  2. b) Mutualista mort amb 41 anys o més. L'import del mòdul es multiplicarà pel nombre d'anys que faltarien al mort per arribar als 80 anys.
  3. c) El valor del mòdul multiplicador queda fixat en 93,91 euros.

L'actualització del valor del mòdul multiplicador, així com la seva repercussió en el mínim que es percebrà i que es garanteix segons l'article cinquè, es podrà dur a terme d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Mutualitat General. Aquesta actualització s'acordarà mitjançant Ordre del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, aplicant l'índex que sigui adequat dels vigents en cada moment.

Segons l'article cinquè, quan la quantia del subsidi per defunció, calculada d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, sigui inferior als 751,28 euros, s'abonarà aquest import, que s'estableix com a mínim que es percebrà en concepte d'aquest subsidi.

Beneficiaris

Els familiars o assimilats que convisquin amb el causant i a les seves expenses.

Termini de presentació

La sol·licitud es pot presentar durant els cinc anys següents a partir d'haver-se produït la mort.

Lloc de presentació

Serveis provincials o oficines delegades de MUFACE o a qualsevol dels registres que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot presentar aquesta sol·licitud a MUFACE a través del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració general de l'Estat. Per fer-ho, cal disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

  • Model de sol·licitud
  • Declaració sobre millor dret al subsidi (de presentació obligatòria)
  • Declaració individual d'ingressos comptables (de presentació obligatòria, excepte per al cònjuge, persona assimilada al cònjuge o fills no emancipats)
  • Model 145 - Comunicació de dades al pagador (la manca de comunicació al pagador de les circumstàncies personals o de la seva variació, determinarà que s'apliqui el tipus de retenció corresponent, sense tenir en compte aquestes circumstàncies. Art. 88.2 del Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques).
  • Designació d'ordre de beneficiaris del subsidi de defunció

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars