Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Subsidi per risc durant l'embaràs

Quan l'embarassada funcionària civil està en situació de risc durant l'embaràs acreditat pels informes corresponents, pot sol·licitar aquest subsidi quan faci 3 mesos que es troba en aquesta situació

És un subsidi que poden sol·licitar les mutualistes de MUFACE que hagin obtingut llicència per risc durant l'embaràs, la quantia de la qual és el 100% de les retribucions complementàries meritades en el tercer mes de llicència.

Tractarem les qüestions següents:

Acreditació de les situacions de risc

L'acreditació de l'existència de situació de risc durant l'embaràs es documenta mitjançant:

-un informe del metge dependent de l'entitat o, si escau, del Servei Públic de Salut al qual figuri adscrita la mutualista i que l'assisteixi facultativament, on es diagnostiqui la seva situació d'embaràs i la data probable de part.

-un informe del servei de prevenció del centre de treball on la mutualista exerceix les seves tasques, que desenvolupi les funcions de vigilància i control de la salut dels empleats. En aquest informe hi ha de constar si concorren o no agents, procediments o condicions de treball que poden influir negativament en la seva salut o en la del fetus. A aquest efecte, caldrà tenir en compte la llista no exhaustiva d'aquests agents, procediments i condicions de treball incloses en l'annex II del Reial decret 39/1997, de 17 de gener. Alternativament, el certificat pot ser emès pel servei mèdic del centre, si col·labora en el servei de prevenció.

Expedició del comunicat de baixa per situació de risc durant l'embaràs

En el cas de risc durant l'embaràs, durant els tres primers mesos de llicència, s'expedirà, amb caràcter general, un únic comunicat de baixa. Si s'ha previst una durada del període de risc inferior a tres mesos i s'assoleix aquesta data sense que hagi desaparegut el risc, cal expedir un nou comunicat acreditatiu de la situació i del nou període de durada probable. Si s'assoleix l'inici del quart mes de pròrroga de la llicència i la situació de risc continua, s'ha d'expedir un comunicat d'igual contingut en aquesta data o durant el dia hàbil posterior.

Aquest comunicat s'ha de lliurar a l'òrgan de personal (exemplars per a l'òrgan de personal i MUFACE, que li serà enviat per l'òrgan de personal) no més tard del quart dia hàbil des de la data d'inici de la situació.

El model de comunicat per al reconeixement d'aquestes situacions és l'establert a l'Annex I de l'Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat.

Concessió de la llicència

A la vista dels informes presentats per la mutualista, l'òrgan de personal podrà concedir o denegar motivadament la llicència sol·licitada. En cas de resoldre la concessió de la llicència, haurà de declarar que no procedeix el canvi de lloc de la mutualista perquè no resulta reglamentàriament, tècnicament o objectivament possible o perquè no es pot raonablement exigir per motius justificats.

Presentació de la sol·licitud de subsidi a MUFACE

La mutualista que hagi obtingut llicència per risc durant l'embaràs, un cop complerts els 3 primers mesos en aquesta situació, podrà sol·licitar el subsidi a MUFACE.

El lloc de presentació pot ser:

  • La seu electrònica de MUFACE, les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, sense necessitat d'acudir a les oficines de MUFACE.
  • Els serveis provincials o oficines delegades de MUFACE o qualsevol dels registres que preveu l'article 16 de la Llei 39/2017, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a més de l'òrgan de personal on el mutualista presti els seus serveis.

L'òrgan de personal ha de comunicar directament a MUFACE el transcurs dels tres mesos de llicència, juntament amb el certificat de les retribucions bàsiques i complementàries meritades a l'inici del tercer mes de llicència i de les complementàries deixades d'abonar a partir del dia 91è. També ha d'aportar la documentació acreditativa de la situació de risc per a la funcionària.

Normativa

Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat.

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars