Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Serveis provincials

Dins de l'organització de MUFACE, a cada província hi ha un Servei provincial per gestionar les prestacions dels mutualistes

MUFACE, que depèn del Ministeri d'Administracions Públiques, s'estructura en Serveis centrals, situats a Madrid, al carrer Paseo de Juan XXIII, 26. 28040-MADRID i en Serveis provincials, on els ciutadans poden fer els tràmits d'àmbit territorial.L'article 11 del Reial decret 577/1997, de 18 d'abril, d'estructura dels òrgans de govern, administració i representació de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (BOE número 109 de 7 de maig) explica que “A cadascuna de les províncies hi haurà un Servei provincial i igualment hi haurà serveis a Ceuta i Melilla

Estructura dels Serveis provincials

De conformitat amb l'article 17 d'aquest Reial decret, els Serveis provincials de MUFACE tenen un Director que assumeix la direcció, coordinació, programació, execució i control de l'activitat administrativa i tècnica de la Mutualitat.

En tots els Serveis provincials hi haurà un Secretari, nomenat entre funcionaris de carrera de les administracions públiques, de conformitat amb les previsions que a aquests efectes estableixin les corresponents llistes de llocs de treball, a qui correspon, com a segon cap del Servei provincial i sota la direcció del director provincial, assegurar el funcionament i coordinació dels serveis interns d'aquest, així com tot el que li encomani el director provincial en matèria de la seva competència.

Així mateix, els Serveis provincials estan compostos pels Caps d'Oficines delegades
Els Caps d'Oficines delegades exerceixen les competències que els atribueixi la Direcció General de MUFACE.

Els Caps de les Oficines delegades seran substituïts, en cas d'absència, vacant o malaltia i per a l'exercici de competències, pel Cap d'unitat de gestió o titular del lloc de treball que en cada supòsit designi el director general de MUFACE.

Funcions dels Serveis provincials

Els Serveis provincials gestionen les prestacions que sol·liciten els mutualistes a les seves oficines, ja que la sol·licitud de qualsevol prestació es pot efectuar a les oficines dels Serveis provincials en horari de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres, segons el calendari laboral de cada província.

També és possible la tramitació telemàtica de determinades prestacions a través de la Seu electrònica de Muface. Igualment, es pot recórrer a la:

  • Oficina d'informació al Mutualista
  • Serveis centrals (sense atenció al públic)

Oficines dels Serveis provincials de MUFACE on podem fer tràmits

La sol·licitud de qualsevol prestació es pot efectuar a les oficines dels Serveis provincials en horari de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres, segons el calendari laboral de cada província.

També és possible la tramitació telemàtica de determinades prestacions a través de la Seu electrònica de l'organisme

També es pot utilitzar l'Oficina d'informació al Mutualista

A més de les oficines d'atenció al públic, hi ha alguna oficina on pugui fer consultes?

 

Sí, en el Servei d'Informació Telefònica, números 91 2739950 i 91 2734999, amb l'horari següent:

  • Del 16 de juny al 15 de setembre: de 8.30 a 14.30 h de dilluns a dijous, i divendres de 9 a 14 h
  • Resta de l'any de 9 a 18 h de dilluns a dijous, i divendres de 9 a 14 h

Aquest servei també disposa d'un formulari de contacte per a informació, consultes i suggeriments.

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars