Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Sol·licitud de gran invalidesa a Muface

La quantia de la prestació de gran invalidesa és del 50% íntegre de la pensió que s'acrediti al mutualista en la nòmina de classes passives en cada moment.

Quan parlem de la prestació per gran invalidesa, hem de tenir en compte els aspectes següents:

Què és la prestació per gran invalidesa?

El mutualista jubilat per incapacitat permanent que, a causa d'una pèrdua anatòmica o funcional, necessiti ser assistit per una altra persona per fer els actes més essencials de la vida, pot sol·licitar la gran invalidesa, que és una prestació econòmica mensual dirigida als mutualistes qualificats de grans invàlids.

Per tant, la gran invalidesa origina la jubilació del funcionari i dona dret a una quantitat mensual equivalent al 50 per cent de la pensió de jubilació que li correspongui d'acord amb el règim de classes passives, destinada a remunerar la persona encarregada de la seva assistència.

La gran invalidesa s'origina per alguna de les circumstàncies següents:

  1. La pèrdua total de la visió dels dos ulls.
  2. La pèrdua anatòmica o funcional, total o en les seves parts essencials, de les dues extremitats superiors o de les dues inferiors. Com a parts essencials s'entenen el peu i la mà.
  3. Qualsevol altra pèrdua anatòmica o funcional que comporti la necessitat del mutualista de ser assistit per una altra persona per fer els actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o similars.

Model de sol·licitud

En el model de sol·licitud de la prestació de gran invalidesa s'hi han de reflectir els punts següents:

  1. Dades del mutualista sol·licitant:

Número d'afiliació, cognoms, NIF, passaport o identificació UE, domicili, codi postal, localitat, província i telèfon

  1. Requisits per a la prestació

El mutualista ha de reflectir el fet causant de la gran invalidesa i indicar si la causa existia en la data de jubilació per incapacitat permanent per al servei o s'ha produït posteriorment.

Seguidament, s'exigeixen unes dades de cobertura del període de carència i si el mutualista percep una pensió de jubilació per incapacitat permanent o no la percep, així com els períodes totals de cotització.

  1. Documentació que s'ha d'aportar
  2. Instruccions per emplenar el model de sol·licitud
  3. Informació sobre la prestació
  4. Dades per al pagament per transferència
  5. Dades de notificació

 

Termini de presentació

Aquesta prestació es pot sol·licitar en qualsevol moment, sempre que quedi acreditat que el fet causant de la gran invalidesa s'ha produït abans de la data de jubilació forçosa.

No obstant això, cal atenir-se al que disposa la normativa pel que fa als efectes econòmics d'aquesta.

Lloc de presentació

Serveis provincials o oficines delegades de MUFACE o a qualsevol dels registres que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot presentar aquesta sol·licitud a MUFACE a través del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració general de l'Estat. Per fer-ho, cal disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Normativa

Art. 26 de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat

Arts. 104 a 108 del Reglament General del Mutualisme Administratiu

Informació complementària

Si no es causa pensió pel règim de classes passives i es tenen els requisits restants, cal acreditar un període previ de cotització de nou anys.

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars