Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Atenció especialitzada

Els funcionaris tenen garantida l'assistència sanitària especialitzada, a través dels concerts amb el sistema sanitari públic i amb les entitats d'assegurança d'assistència sanitària

MUFACE facilita la prestació d' assistència sanitària als mutualistes i als seus beneficiaris a través dels concerts que subscriu amb el sistema sanitari públic i amb les entitats d'assegurança d'assistència sanitària. Dins l'assistència sanitària s'inclou l'atenció especialitzada.
El dret a rebre l'assistència sanitària per l'entitat comença en la data en què el beneficiari hagi quedat adscrit a aquesta pels Serveis de MUFACE, sense que hi hagi terminis de carència per a cap tipus d'assistència

Veurem els punts següents:

Atenció especialitzada. Definició

Segons el text del concert subscrit per MUFACE amb entitats d'assegurança d'assistència sanitària per a 2018-2019, article 2.3.1, l'atenció especialitzada, que està dins la cartera de serveis del concert, inclou les activitats assistencials, diagnòstiques, terapèutiques i de rehabilitació i cures pal·liatives, així com aquelles de prevenció la naturalesa de les quals fa necessària la intervenció de metges especialistes.

L'atenció especialitzada comprèn:

  • Assistència especialitzada en consultes.
  • Assistència especialitzada en hospital de dia mèdic o quirúrgic.
  • Hospitalització en règim d'internament.
  • Hospitalització domiciliària.
  • Procediments diagnòstics i terapèutics.

Especificacions de l'atenció especialitzada

L'article 2.3.2 recull les especificacions a la Cartera de serveis d'atenció especialitzada

  • Així, en salut mental, es determina que “Comprèn el diagnòstic i seguiment clínic dels trastorns mentals, inclòs el tractament farmacològic i la psicoteràpia individual, de grup o familiar. L'atenció a la salut mental es farà en règim d'hospitalització, consultes externes i urgències, garantint en qualsevol cas la necessària continuïtat assistencial”
  • Pel que fa a la cirurgia plàstica, estètica i reparadora, l'entitat atendrà la cobertura de la cirurgia plàstica, estètica i reparadora quan tingui relació amb un accident, malaltia o malformació congènita.
  • Pel que fa al diagnòstic i tractament de l'esterilitat, els tractaments de reproducció assistida tenen la finalitat d'ajudar a aconseguir la gestació en aquelles persones amb impossibilitat d'aconseguir-ho de forma natural, no susceptibles de tractaments exclusivament farmacològics, o després del fracàs d'aquests. També es podrà recórrer a aquests procediments per tal d'evitar malalties o trastorns genètics greus en la descendència i quan es necessiti un embrió amb característiques immunològiques idèntiques a les d'un germà afecte d'un procés patològic greu, que no sigui susceptible d'un altre recurs terapèutic, d'acord amb la normativa vigent en cada moment.

Accés a l'assistència especialitzada

Per accedir a l'assistència especialitzada en consulta, el mutualista podrà acudir directament a qualsevol facultatiu especialista que figuri al Catàleg de proveïdors a què estigui adscrit, on haurà de presentar, en el moment de l'assistència, la targeta sanitària de l'entitat.

Per rebre assistència especialitzada en règim d'hospitalització, a més de la indicació pel metge especialista concertat, cal l'autorització prèvia de l'entitat.

El mutualista pot consultar a "Prestacions que precisen autorització" els procediments diagnòstics i els tractaments mèdics i quirúrgics que requereixen autorització prèvia per part de l'entitat.

La resta de les prestacions sanitàries a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són les següents:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars