Les dones han de liderar la lluita contra el canvi climàtic

Les dones són les que més pateixen els impactes del canvi climàtic segons l'informe Canvi climàtic i salut de DKV

El cambio climático afecta en mayor medida a las mujeres según el informe “Cambio Climático y Salud” de DKV que, con el objetivo de demostrar el papel fundamental que el medio ambiente juega en la salud y en la calidad de vida de las personas, ha realizado elObservatorio de Salud y Medioambiente del Instituto DKV de la Vida Saludable, en colaboración con ECODES.

L'informe explica l'impacte del canvi climàtic en la salut i la seva relació amb la pobresa, l'equitat de gènere i la infància, i n'aborda les conseqüències socials negatives alhora que revisa les accions necessàries per fer front a aquests impactes. Unes conseqüències que afecten més infants i dones.

Les dones, les que més pateixen el canvi climàtic

El canvi climàtic exacerba la pobresa, augmenta les injustícies socials, incrementa els desequilibris en el poder i en la presa de decisions i, per tant, els conflictes polítics, i afecta la seguretat alimentària de les persones. En moltes regions les dones i els homes no gaudeixen de les mateixes condicions i són elles les que més pateixen la marginació econòmica, social i política: el fet que quedin excloses de la presa de decisions i el seu limitat accés a recursos financers i materials són dues de les raons que expliquen aquesta major vulnerabilitat de les dones a l'impacte del canvi climàtic.

A més, les dones constitueixen la majoria de la població on es concentra la quantitat més elevada de pobresa generada per factors relacionats amb el canvi climàtic. En conseqüència, el canvi climàtic augmenta especialment el pic de pobresa i la vulnerabilitat de les dones i les nenes, ja que s'estima que al voltant del 60% de la població amb desnutrició i fam crònica al món són dones i nenes. Si les dones que es dediquen a l'agricultura tinguessin el mateix accés que els homes a recursos productius, el nombre de persones amb fam es podria reduir entre 100 i 150 milions.

Salut, canvi climàtic i gènere

La relació entre el canvi climàtic i la salut és clara: les malalties que causen més nombre de morts al món –la pneumònia, l'infart cerebral i els problemes cardiovasculars– estan directament relacionades amb efectes ambientals resultants del canvi climàtic. Però malgrat que el canvi climàtic afecta tota la població mundial, els impactes de les malalties generades per aquest són diferents entre homes i dones, ja que elles gaudeixen d'un accés als serveis mèdics més limitat que els homes. Un d'aquests impactes més destacats és la malària: dels 50 milions de dones embarassades que viuen en països endèmics, al voltant de 10 mil moren a causa d'aquesta malaltia.

Una societat inequitativa

Les dones també s'enfronten a altres barreres relacionades amb el món del treball que agreugen l'impacte que el canvi climàtic té sobre elles: treballen més hores a la setmana sense dret a un període de descans, reben salaris inferiors, tenen un accés més limitat a sistemes de seguretat social i a mesures de salut ocupacional. La diferència d'ingressos entre homes i dones varia entre el 30% i el 80%. Aquest major impacte és especialment significatiu en el cas de dones que viuen en àrees rurals a causa del seu difícil accés a la propietat i al finançament, per la qual cosa el canvi climàtic els afecta molt més directament.

Les dones com a agents del canvi

Lluitar contra el canvi climàtic podria ser l'oportunitat més important del segle XXI per aconseguir una gran millora en matèria de salut i benestar social mundial. Dins d'aquesta lluita, les dones han de ser considerades com a principals agents del canvi. Per fer-ho, han de ser incloses en la presa de decisions i en el disseny de les polítiques i l'economia real i han de participar en les institucions i col·laborar en el disseny de les polítiques, normes, institucions, així com estratègies per contrarestar la vulnerabilitat de la societat en el seu conjunt davant del canvi climàtic.

DKV i l'Institut DKV de la Vida Saludable

L'Institut DKV de la Vida Saludable és una iniciativa creada per promoure la millora de la salut i la vida de la població mitjançant la divulgació d'informació i formació orientada a inculcar hàbits saludables i potenciant la prevenció i els valors de l'exercici i els hàbits per a una vida sana.

Per consultar l'Observatori complet: https://cat.dkvseguros.com/salud/instituto/observatorio/cambio-climatico-y-salud-2

DKV entén que les empreses han d'anar més enllà dels beneficis econòmics i que han d'assumir la seva responsabilitat ètica, social i mediambiental amb la societat, a través d'accions dirigides als seus grups d'interès. Com a companyia asseguradora, DKV s'esforça per crear un món més saludable en els àmbits de la salut i el medi ambient, l'obesitat infantil, la inserció laboral de persones amb discapacitat i l'envelliment actiu.

A Espanya, el Grup DKV està implantat a tot el territori nacional amb una àmplia xarxa d'oficines d'assegurances de salut (https://cat.dkvseguros.com/seguros-medicos-particulares/) i consultoris, on treballen gairebé dos mil empleats, que donen servei a més de dos milions de clients.