Tipus d'assegurança

Hi ha diversos tipus d'assegurances: obligatòries o voluntàries, públiques o privades, etc.

Miniatura
Segons l'obligatorietat de la seva contractació

Voluntàries o obligatòries

Voluntaris

Son los seguros que cualquier persona puede contratar libremente con cualquier entidad aseguradora.

Obligatoris

Su contratación está impuesta por la ley, como el seguro obligatorio d'automóviles.

Algunes es poden contractar amb entitats privades, com la d'automòbils, i altres amb entitats oficials com la Seguretat Social.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons el nombre d'assegurats coberts per una mateixa assegurança

Individuals o col·lectives

Individuales o unipersonales

Cuando es un solo individuo el que queda cubierto.

Colectivos o de grupo

Cuando cubren a más d'un individuo. En aquest cas, ha d'existir un vincle previ entre els membres del col·lectiu, per exemple, ser familiars entre si o pertànyer a una mateixa empresa.

Segons el seu caràcter

Privades o públiques

Privados

Nacen de la iniciativa privada. Es fonamenten en un contracte o pòlissa. Es poden classificar en 3 tipus:

  • Prestació de serveis: l'assegurador garanteix la prestació d'un servei, cada vegada que es produeixi la situació que ho faci necessari per a l'assegurat.
  • Assegurances personals: l'assegurador garanteix que si el risc recau sobre la persona, la seva integritat corporal o la seva salut queden cobertes per la seva pòlissa.
  • Assegurances patrimonials: reparen danys i pèrdues soferts en les coses i en el patrimoni, objecte de sinistre. Al seu torn es poden dividir en dos grups: seguros sobre las cosas, reparan las pérdidas materiales sufridas en los objetos y bienes patrimoniales. Seguros de responsabilidad, (Responsabilidad Civil) garantizan al asegurado el daño que éste pueda causar a terceros (otras personas o bienes d'otros) por los que él sea declarado responsable. La responsabilitat civil és l'obligació legal que té una persona de reparar els danys causats a l'altra per la seva culpa o per la d'altres persones de les quals ell sigui el responsable.

Publicos

Se originan por mandato del Estado. Per això el seu fonament i contingut està ordenat per llei.

Segons l'obligació assumida per l'assegurat

De capital, de renda o de prestació de servei

Seguros de capital

n este tipo de contratos normalmente se garantiza el cobro por parte del asegurado d'una cantidad económica, por una sola vez, si sucede el hecho previsto.

Assegurances de renda

En este caso, lo percibido por el asegurado no es un capital (cantidad fija de dinero) sino el pago d'una renta (cantidad estipulada de dinero) determinada durante un periodo de tiempo previamente fijado.

Seguros de prestación de servicios

La obligación a cargo del asegurador es prestar un servicio, como es el caso de los seguros d'asistencia en viaje o de defensa jurídica.