Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Canvi d'entitat

El canvi d'entitat es pot fer de forma ordinària el gener i el juny, o bé fora del període ordinari.

Veurem els canvis ordinari i extraordinari i el procediment per canviar-se d'entitat

Canvi ordinari

Es produeix el gener i el juny. Durant aquests mesos, els mutualistes i els beneficiaris amb document assimilat al d'afiliació i adscrits a l'INSS (sistema sanitari públic) o a les entitats d'assegurança d'assistència sanitària poden sol·licitar el canvi d'entitat, una sola vegada dins de cada període ordinari de canvi.

Dins de cada període ordinari només és vàlida una sol·licitud de canvi i aquells titulars que no sol·licitin cap canvi continuaran adscrits a la mateixa entitat a què ho estiguin el 31 de desembre o, si escau, el 31 de maig de cada any.

Canvi extraordinari

Existeix un canvi fora del període ordinari i existeix un canvi extraordinari a l'INSS

Canvi fora del període ordinari

Fora del període ordinari es podrà autoritzar el canvi d'entitat d'assegurança d'assistència sanitària o d'adscripció al sistema sanitari públic:

  • Quan es produeixi un canvi de destí del mutualista en actiu que impliqui trasllat a una altra província o illa.
  • Quan, tot i mantenir la seva localitat de destí, el mutualista canviï el seu domicili a una altra província o illa.
  • Quan es produeixi un canvi de domicili, amb canvi de província o illa de residència del titular, i aquest sigui mutualista jubilat beneficiari que tingui aquesta condició per defunció, separació, divorci o nul·litat del matrimoni del mutualista i posseeixi un document assimilat al d'afiliació expedit per MUFACE. Aquest dret es podrà exercir una sola vegada cada any.
  • Quan el mutualista obtingui la conformitat, expressada per escrit, de les entitats afectades. Aquest supòsit inclou el canvi a qualsevol entitat d'assegurança des de la xarxa sanitària pública, però no el cas contrari, que es regula en l'epígraf 2.2 següent.
  • Quan el mutualista passi a quedar comprès en el col·lectiu protegit pel concert en territori nacional en extingir-se el seu dret a quedar protegit pel concert d'assistència sanitària als mutualistes destinats i/o residents a l'estranger, sempre que aquesta extinció no es degui a la pèrdua de la condició de mutualista.
  • Quan, a causa de la concurrència de circumstàncies objectives que justifiquin el canvi d'una pluralitat de titulars afectats pel mateix problema d'assistència mèdica, la Direcció General de MUFACE acordi l'obertura d'un termini especial d'elecció d'entitats, inclòs, si escau, l'INSS.

Canvi extraordinari a l'INSS.

Quan el titular ho sol·liciti per raons d'assistència medicohospitalària i sigui aprovat per una comissió paritària MUFACE/SEGURETAT SOCIAL. En aquest supòsit, juntament amb la sol·licitud, el titular ha d'aportar informe mèdic en què consti el diagnòstic del procés patològic patit per ell o per algun dels seus beneficiaris i les raons que aconsellen el seu tractament en un centre del sistema sanitari públic. A més, haurà de fer constar expressament que assumeix l'obligació de romandre dos anys adscrit a l'INSS, en cas que se li concedeixi el canvi.

Procediment de canvi d'entitat

Per efectuar el canvi d'entitat el mutualista ha de presentar, juntament amb la seva sol·licitud, el document d'afiliació o, si s'escau, el document assimilat al d'afiliació, per a la seva substitució en el seu servei provincial o a l'oficina de MUFACE més propera.

Imprès de sol·licitud de canvi d'entitat

Fent servir els mitjans d'accés proporcionats per la plataforma Cl@ve (l'enllaç és extern) (certificat digital, DNI electrònic, claus permanents i Cl@ve (l'enllaç envia l'adreça electrònica) PIN) i a través de la seu electrònica de Muface (l'enllaç és extern), es poden fer canvis ordinaris entre entitats d'assegurança privada d'assistència sanitària, així com al Sistema Nacional de Salut, per a la percepció de l'assistència sanitària a través dels serveis públics de salut de la seva comunitat autònoma de residència.

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars