Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Descans maternal

La Resolució de 30 de setembre de 2009 de MUFACE estableix l'edició electrònica dels impresos de comunicats de baixa i maternitat i l'informe mèdic per incapacitat temporal.

L'Ordre APU/2210/2003, de 17 de juliol, per la qual es regula el procediment de les situacions d'incapacitat temporal i de risc durant l'embaràs, en el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'estat, estableix en la seva disposició addicional segona que correspon a MUFACE la substitució dels models de comunicat que ara s'aproven per uns altres que es puguin obtenir mitjançant l'ús de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques, sempre que continguin la informació determinada en l'articulat de l'Ordre i es garanteixi la identitat de l'expedidor.

Així mateix, la disposició final segona de l'Ordre esmentada faculta MUFACE perquè adopti les resolucions i dicti les instruccions que siguin necessàries per a l'aplicació del que preveu aquesta ordre.

A més a més, l'edició electrònica dels models de comunicat s'integra en el marc de les finalitats de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics per facilitar l'exercici de drets i el compliment de deures per mitjans electrònics, així com per promoure la proximitat amb el ciutadà i la transparència administrativa.

En aquest context normatiu s'inicia des de MUFACE el procés d'abandonament de l'antic sistema de confecció dels talonaris de comunicats mitjançant impremta, que se substituirà progressivament per l'edició electrònica d'aquests i la seva descàrrega corresponent a través d'Internet.

Per a més coneixement i publicitat del nou sistema d'edició electrònica dels models de comunicat, resulta convenient, partint del que estableix la disposició final segona de l'Ordre esmentada, adoptar una resolució que n'estableixi formalment l'edició electrònica.

En virtut del que s'ha exposat, la Direcció General de MUFACE ha resolt el següent:

  1. Edició electrònica dels models de comunicat. – Es procedeix a l'edició electrònica dels models de comunicat que s'indiquen a continuació, als quals tindran accés els mutualistes a través del web de MUFACE http://www.map.muface
    • Comunicat de malaltia, accident o risc durant l'embaràs i la lactància.
    • Informe mèdic específic en les situacions d'incapacitat temporal.
    • Comunicat de maternitat.

L'edició electrònica dels models de comunicat indicats gaudirà de plena validesa per a la seva utilització en els procediments de reconeixement de les situacions d'incapacitat temporal i de risc durant l'embaràs i la lactància natural i de concessió de les llicències corresponents.

  1. Eficàcia de la resolució. – Aquesta resolució retrotraurà els seus efectes al dia 11 d'agost del 2009, data des de la qual l'edició electrònica dels models de comunicat està a disposició dels usuaris.

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars