Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Incapacitat permanent: Model de sol·licitud

El mutualista que té reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixen o anul·len la seva capacitat per al servei ha de sol·licitar la incapacitat permanent mitjançant l'imprès de sol·licitud corresponent

La sol·licitud de la incapacitat permanent implica tenir clars els temes següents:

Concepte

Quan el funcionari, després de sotmetre's al tractament mèdic prescrit i un cop ha estat donat d'alta mèdicament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus que disminueixen o anul·len la seva capacitat per al servei, aquest funcionari es troba en situació d'incapacitat permanent. No serà obstacle per a aquesta qualificació la possibilitat de recuperació de la capacitat de treball de l'incapacitat, si aquesta possibilitat es considera mèdicament incerta o a llarg termini. La incapacitat permanent s'haurà de derivar, sigui quina en sigui la causa, de la situació d'incapacitat temporal.

Graus d'incapacitat permanent

La incapacitat permanent es classifica d'acord amb els graus següents:

  • Incapacitat permanent parcial per a la funció habitual: és la que, sense assolir el grau de total, produeix en el funcionari una limitació per a l'acompliment de les funcions del seu cos, escala o plaça.
  • Incapacitat permanent total per a la funció habitual: és la que inhabilita el funcionari per a la realització de totes les funcions del seu cos, escala o plaça, o de les fonamentals.
  • Incapacitat permanent absoluta per a qualsevol feina: és la que inhabilita per complet el funcionari per a qualsevol professió o ofici.
  • Gran invalidesa: és la situació del funcionari afectat d'incapacitat permanent absoluta que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l'assistència d'una altra persona per fer els actes més elementals de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o similars.
  • Lesions permanents no invalidants: les lesions, mutilacions i deformacions de caràcter definitiu causades per malaltia professional o en acte de servei o com a conseqüència d'aquest, sigui per accident o per risc específic del càrrec, que, sense arribar a constituir incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa, suposin una alteració o disminució de la integritat física del funcionari, donaran dret a la percepció una sola vegada de les quantitats que s'estableixin reglamentàriament.

Impresos d'incapacitat

Per poder sol·licitar cada tipus d'incapacitat hi ha una sèrie d'impresos de sol·licitud. Podeu baixar-los fent clic en l'enllaç corresponent:

Els mutualistes han de comprendre els continguts generals següents amb relació als assegurances per a funcionaris:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars