Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Atenció primària

MUFACE ofereix assistència sanitària als mutualistes i beneficiaris, i dins d'aquesta, l'atenció primària és el nivell inicial i bàsic.

MUFACE facilita la prestació d'assistència sanitària als mutualistes i als seus beneficiaris a través dels concerts que subscriu amb el sistema sanitari públic i amb les entitats d'assegurança d'assistència sanitària a través del assegurança mèdica per a funcionaris.

En aquests concerts s'estipulen els drets i les obligacions de les parts, així com les modalitats, la forma i les condicions de la prestació de l'assistència dels beneficiaris que hi tenen dret.

L'assistència sanitària als beneficiaris de MUFACE es prestarà de conformitat amb la cartera de serveis establerta en el Concert.

Les prestacions sanitàries es fan efectives, entre altres procediments, per l'atenció primària.

Respecte d'aquesta qüestió, veurem:

Atenció primària: en què consisteix?

L'atenció primària és el nivell bàsic i inicial d'atenció sanitària i el faciliten especialistes en medicina familiar i comunitària o metges generalistes, especialistes en pediatria i professionals d'infermeria, sense menyscabament de la col·laboració d'altres professionals.

L'atenció primària inclou:

  • L'assistència sanitària a malalties agudes i cròniques, a demanda, programada i urgent, tant a la consulta com al domicili del malalt.
  • La indicació o prescripció i la realització,si s'escau, de procediments diagnòstics i terapèutics.
  • Els programes preventius.

Beneficiaris de l'assistència sanitària

Els beneficiaris de l'assistència sanitària per malaltia i accident comuns són tots els mutualistes inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest règim especial, els jubilats mutualistes i els familiars o assimilats a ambdós relacionats a l'apartat 1 de l'article 15 del reglament general del mutualisme administratiu.

Objecte de l'assistència sanitària

L'assistència sanitària té per objecte la prestació dels serveis mèdics, quirúrgics i farmacèutics adreçats a conservar o restablir la salut dels beneficiaris d'aquest règim especial, així com la seva aptitud per al treball.

També proporcionarà els serveis convenients per completar les prestacions mèdiques i farmacèutiques i, d'una manera especial, s'ocuparà de la rehabilitació física per a la recuperació professional dels incapacitats amb dret a aquesta.

L'assistència sanitària la facilitarà la Mutualitat General directament o per concert amb altres entitats o establiments públics o privats, preferentment amb institucions de la Seguretat Social. Quan l'assistència es faciliti mitjançant concert, els mutualistes podran triar, bé en el moment de l'afiliació o alta, o bé dins del període que s'assenyali a l'efecte, l'entitat o establiment públic o privat a través del qual hagin de rebre la prestació d'aquesta assistència.

Accés a l'atenció primària

Per accedir a l'assistència sanitària dels professionals d'atenció primària, el beneficiari podrà acudir a qualsevol facultatiu que figuri en el catàleg de proveïdors a què estigui adscrit, i haurà de presentar sempre la targeta sanitària de l'entitat.

En els municipis de menys de 20.000 habitants, on hi hagi conveni rural, els mutualistes poden rebre l'assistència sanitària a través dels serveis d'atenció primària de la Xarxa Sanitària Pública.

Els professionals d'atenció primària prestaran la seva assistència al domicili del pacient sempre que la situació clínica ho requereixi, en el cas de pacients que, per raó de la seva malaltia, no es puguin desplaçar, en pacients immobilitzats crònics que precisin ajuda d'una altra persona per a les activitats bàsiques de la vida diària i en el cas de malalts terminals.

La resta de prestacions mèdiques a les quals tenen dret els mutualistes de MUFACE són les següents:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars