Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Ajuda de sepeli

Cobreix les despeses del sepeli d'un mutualista o beneficiari o assimilat que ha mort en els 5 anys anteriors a la sol·licitud

L'ajuda per sepeli és un pagament únic que té com a objectiu la cobertura de les despeses del sepeli d'un mutualista, beneficiari o persona titular d'un document assimilat a l'afiliació. Es tracta d'una prestació que, com el assegurança mèdica per a funcionaris, s'engloba dins el sistema de protecció assistencial de MUFACE.

En els paràgrafs següents, tractarem:

Concepte de sepeli

El sepeli no és més que “la cerimònia o acció d'enterrar el cos d'una persona que ha mort”. En altres paraules, “sepeli” només és un sinònim més tècnic d'enterrament.

El sepeli pot ser:

 • Complet:
  • Funeral tradicional que inclou la vetlla, transport del mort amb cotxe fúnebre i enterrament. És el més car
 • Directe:
  • És introduir el cos en un taüt, sense embalsamar i s'enterra pocs dies després de la mort. Només es cobra el transport, l'atenció del cos i l'enterrament en si.
 • Sepeli per cremació:
  • Consisteix a incinerar les restes de la persona i introduir-les en una urna, espai en el cementiri o escampar-les en algun lloc. No és un sepeli com a tal, ja que no s'enterra la persona i és molt més econòmic que el sepeli complet.

Quantia per a les despeses de sepeli

L'ajuda de sepeli que rebran els mutualistes de MUFACE i els seus beneficiaris és de pagament únic. La quantitat que rebran ascendeix a 450,76 €.

Cobertura de despeses de sepeli: Situacions

Les despeses de sepeli poden ser reclamades pel mutualista de MUFACE o la persona assimilada. Podran sol·licitar l'ajuda de sepeli per les següents situacions:

 • La defunció d'un beneficiari o d'un titular de document assimilat.
 • Es considerarà beneficiari el fill del mutualista que reuneixi tots els requisits per ser-ho i que hagi mort en el primer mes de vida.
 • L'ajuda de sepeli es pot demanar quan el mort sigui un fetus que hagi estat en el ventre matern durant 180 dies, encara que no reuneixi les condicions de l'article 30 del codi civil.

Termini i lloc de presentació de l'ajuda de sepeli

Es podrà sol·licitar l'ajuda de sepeli fins a cinc anys després de la data de la defunció. El model de sol·licitud es pot presentar en els següents llocs:

 • Serveis provincials o oficines delegades de MUFACE.
 • Registres previstos a l'article 16 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Cada administració té un registre electrònic general, en el qual es fa assentament de qualsevol document que es presenti o es rebi en qualsevol òrgan administratiu, públic o entitat dependent d'aquests. En aquest registre també s'anota la sortida de documents oficials dirigits a altres òrgans o a particulars.

El registre electrònic general funciona com un portal que facilita l'accés als registres electrònics de cada organisme. En qualsevol cas, qualsevol registre ha de complir la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Reglament europeu de protecció de dades, amb efectes de 25 de maig de 2018).

Els assentaments s'anoten respectant l'ordre temporal de recepció o sortida dels documents, i indiquen la data del dia en què es produeixen.

El registre electrònic de cada administració o organisme garanteix la constància, en cada assentament que es practiqui, d'un número, epígraf expressiu de la seva naturalesa, data i hora de presentació, identificació de l'interessat, òrgan administratiu remitent, si escau, i persona o òrgan administratiu al qual s'envia, i, si escau, referència al contingut del document que es registra.

Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

 • Al registre electrònic general de cada administració
 • A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi
 • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger
 • A les oficines d'assistència en matèria de registres
 • A qualsevol altre registre que estableixin les disposicions vigents.

Els registres electrònics de totes i cadascuna de les administracions han de ser plenament interoperables.

Els documents presentats de manera presencial davant les administracions públiques, han de ser digitalitzats, d'acord amb el que preveu l'article 27 i altres normatives aplicables, per l'oficina d'assistència en matèria de registres en què hagin estat presentats per a la seva incorporació a l'expedient administratiu electrònic, i s'han de tornar els originals a l'interessat.

 • Registre electrònic comú (REC) de l'Administració general de l'Estat. Per fer-ho, cal tenir DNI electrònic o certificat electrònic.

No es podrà sol·licitar l'ajuda de sepeli en cas que mori una vídua de mutualista, ja que només podrà sol·licitar l'ajuda el nou titular de la targeta assimilada i no un dels fills. Tampoc no es podrà sol·licitar en cas que el mort no fos beneficiari.

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars