Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Ajudes assistencials

Ajudes encaminades a atendre situacions de necessitat dels mutualistes de MUFACE i els seus familiars

Dins l'assistència social que presta MUFACE, hi ha les ajudes assistencials per atendre estats i situacions de necessitat en què es puguin trobar els mutualistes i els seus familiars o assimilats. Estan regulats en els articles 137 a 139 del Reglament de mutualisme administratiu.

Són serveis i ajudes econòmiques destinats a atendre certs estats o situacions de necessitat, no coberts per altres prestacions, sempre que no es disposi dels recursos indispensables per fer-hi front.

Per a la seva concessió haurà de quedar acreditat que l'interessat no disposa de recursos suficients.

Pel que fa a les ajudes assistencials, tractarem les qüestions següents:

Què inclouen les ajudes assistencials?

Les ajudes existencials comprendran (art. 137.2):

  1. Les que es dispensin per tractaments o intervencions especials, en casos de caràcter excepcional, per un facultatiu determinat, quan no estiguin coberts per la prestació d'assistència sanitària.
  2. Les determinades per inexistència, pèrdua o insuficiència de prestacions en supòsits concrets.
  3. Les degudes a despeses de caràcter urgent en casos d'importància extraordinària degudament justificats.
  4. En general, qualsevol altra d'anàloga la percepció de la qual no hagi estat regulada en les normes aplicables a aquest règim especial

Causants i beneficiaris de l'assistència social (art. 138)

  1. Podran causar dret a les prestacions regulades en aquesta secció (secció 2a del capítol IX), sempre que reuneixin les condicions que s'exigeixin en cada supòsit, els mutualistes i els seus familiars o assimilats relacionats en els articles 15 i 16 d'aquest reglament, sense que en aquest cas sigui imprescindible complir els requisits indicats en aquests articles.
  2. Podran ser perceptors de les prestacions a què es refereix aquesta secció els mutualistes i els titulars de document assimilat al d'afiliació.

Incompatibilitats de les ajudes assistencials

Les prestacions per assistència social atorgades per la Mutualitat General seran incompatibles, almenys en el tram de la seva quantia que resulti coincident, amb altres prestacions dispensades o finançades amb fons públics, sempre que estiguin destinades a la mateixa finalitat i hi hagi coincidència pel que fa a subjecte i fet causants.

Quantia

Correspon a les comissions provincials de MUFACE la definició dels criteris per a la concessió d'ajuts assistencials, amb subjecció: a les normes reguladores de la prestació, als paràmetres d'homogeneïtzació establerts per la Direcció General de MUFACE, amb l'informe previ del Consell General, i als crèdits assignats anualment.

Termini de presentació

Consulteu el document de terminis de presentació de les sol·licituds d'ajudes assistencials per insuficiència d'ingressos de les comissions provincials de MUFACE.

Per a més informació, contacteu amb el vostre servei provincial.

Lloc de presentació

Serveis provincials o oficines delegades de MUFACE o a qualsevol dels registres que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot presentar aquesta sol·licitud a MUFACE a través del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració general de l'Estat. Per fer-ho, cal disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

La resta de prestacions socials a les quals tenen accés els mutualistes de MUFACE són:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars