Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Muface i Seguretat Social: Aclariment de conceptes

Muface és l'organisme públic del Ministeri d'Hisenda que regula la seguretat social dels funcionaris civils de l'estat.

Els termes Muface i Seguretat Social s'entremesclen moltes vegades en la Llei de Seguretat Social dels funcionaris civils. Muface és la institució que gestiona el règim especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, però els funcionaris que ho siguin des de l'1 de gener de 2011 estan obligatòriament inclosos en el Règim general de la Seguretat Social als exclusius efectes dels seus drets passius (article 2 del Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat)

Diferència entre Seguretat Social i MUFACE

La Seguretat Social espanyola és un ens públic que proporciona prestacions i assistència sanitària als seus afiliats, entre els quals hi ha treballadors de gairebé tots els sectors empresarials.

Muface és un organisme públic de l'Administració General de l'Estat que proporciona prestacions socials i assistència sanitària únicament als funcionaris de l'estat. Entre els beneficiaris de Muface també pot haver-hi tant el cònjuge com els descendents del mutualista.

A Muface, el funcionari i la seva família poden optar per ser atesos per la sanitat pública o per alguna de les companyies asseguradores privades, com Adeslas, Sanitas, Asisa i DKV.

Afiliació a més d'un règim de la Seguretat Social

Està regulat en l'article 9 de la Llei: El Reglament general del mutualisme administratiu determina el règim aplicable als funcionaris que passin d'un cos a un altre dins l'Administració civil de l'estat, així com el d'aquells que ocupin simultàniament diverses places en els casos en què estigui legalment establerta la seva compatibilitat.

Conservació del règim de Seguretat Social originari

Disposició addicional segona de la llei:

  1. Els funcionaris que, en virtut del que estableixen les disposicions addicionals de la Llei de mesures per a la reforma de la funció pública, es van integrar en cossos i escales inclosos en el camp d'aplicació del mutualisme administratiu, conservaran el règim de la Seguretat Social que tenien en el moment de l'entrada en vigor de la Llei esmentada, llevat del que disposa el paràgraf a) de l'apartat 3 de la disposició addicional primera precedent.
  2. Els membres de l'extingit cos de la Policia Armada, així com del també extingit cos de la Policia Nacional, jubilats abans de l'1 de febrer del 1986 conservaran el règim especial de la Seguretat Social de les forces armades i quedaran exclosos del que regula aquesta Llei.

Funcionaris de la Seguretat Social i funcionaris civils

Els funcionaris de l'Administració de la Seguretat Social queden exclosos del règim especial de MUFACE, que és el que s'aplica als funcionaris civils de l'estat.

Forma de la prestació de MUFACE

L'article 17.1 de la Llei estableix que “l'assistència sanitària es facilitarà per la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, bé directament o per concert amb altres entitats o establiments públics o privats. Aquests concerts s'establiran preferentment amb institucions de la Seguretat Social”.

Durada i extinció de la incapacitat temporal dels funcionaris civils

De conformitat amb l'article 20 de la Llei, la durada i l'extinció de la situació d'incapacitat temporal seran les previstes per al règim general de la Seguretat Social, amb les particularitats que s'estableixen en els apartats següents.

Incompatibilitat de les prestacions econòmiques

Les prestacions de protecció a la família establertes en la Llei sobre la MUFACE són incompatibles amb qualsevol altra d'anàloga fixada en els restants règims del sistema de la Seguretat Social. (article 29.2)

Subsidi per part múltiple

El subsidi especial per maternitat en el supòsit de part múltiple tindrà el mateix contingut que en el règim general de la Seguretat Social. (article 29.5)

Serveis socials en el règim especial de MUFACE

L'acció protectora d'aquest règim especial podrà incloure els serveis socials del sistema de la Seguretat Social, sempre que les contingències que atenguin no estiguin cobertes per unes altres prestacions.

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars