Este bloque está roto o desaparecido. Puede estar perdiendo contenido o puede que tenga que activar el módulo original.

Concert d'assistència sanitària a l'estranger

MUFACE presta l'assistència sanitària als mutualistes i els seus beneficiaris destinats i residents a l'estranger a través del concert d'assistència sanitària a l'exterior.

Muface té subscrit amb l'entitat d'assegurances DKV el concert d'assistència sanitària a l'exterior des de l'1 de gener de 2012.

A continuació, veurem:

 1. Concert d'assistència sanitària a l'exterior entre DKV i MUFACE
 2. Reclamacions de l'assistència sanitària prestada per l'entitat concertada
 3. Subjectes que també poden quedar adscrits al concert

Concert d'assistència sanitària a l'exterior entre DKV i MUFACE

El concert d'assistència sanitària a l'exterior subscrit amb DKV parteix del principi de cobertura de l'assistència sanitària dels protegits en qualsevol país del món, inclòs Espanya.

Contingut assistencial

El seu contingut assistencial és equivalent a les prestacions sanitàries que s'ofereixen a Espanya a tots els protegits per MUFACE i, per tant, inclou:

 1. El cost total de l'assistència mèdica, hospitalitzacions quirúrgiques i no quirúrgiques i qualsevol altre servei d'estada i tractament en un centre sanitari per les mateixes assistències que prestarien a Espanya.
 2. El cost total dels medicaments i altres productes farmacèutics aplicats en règim d'hospitalització.
 3. El cost dels medicaments i altres productes farmacèutics dispensats en règim ambulatori, menys la quantitat que hauria correspost aportar al titular a Espanya. En cas de dubte, s'entén que aquesta quantitat és el 30% del preu abonat.
 4. Es recorda que els mutualistes i els seus beneficiaris no poden fer ús dels talonaris de receptes de MUFACE, encara que l'assistència sigui rebuda a Espanya.
 5. El cost total o l'ajuda econòmica que correspongui en els casos de prestacions ortoprotètiques.
 6. Les mateixes prestacions odontològiques que es cobreixen en els concerts subscrits amb les entitats de l'assegurança per a l'assistència en territori nacional. Les pròtesis dentals no incloses en aquesta cobertura es podran presentar davant de MUFACE per a la seva cobertura directa mitjançant el sistema d'ajuda baremada previst en l'Ordre APU/2245/2005 i actualitzada per Resolució de 26 de juny de 2014.
 7. Per a les prestacions oculars, que tampoc no estan incloses en el concert, és aplicable la normativa assenyalada al paràgraf anterior.
 8. Transport i evacuació sanitària, així com repatriació del cadàver o cendres del mutualista o beneficiari, d'acord amb les condicions fixades en el concert.

Reemborsament de les despeses per les assistències rebudes

Per a l'assistència a l'estranger, el sistema de cobertura general és el de reemborsament de les despeses per les assistències rebudes. No obstant això, en situacions de previsible cost alt, com les hospitalitzacions i els tractaments de malalties cròniques greus, l'entitat concertada procedirà, de conformitat amb el que estableix el concert, al pagament directe, i si s'escau a l'anticipació de fons o quantitats a compte, als proveïdors sanitaris, i es tendirà a què en la major part de les situacions possibles s'eviti al beneficiari l'abonament inicial per les assistències rebudes. A més, DKV ofereix un catàleg d'hospitals i proveïdors sanitaris en la majoria dels països on estan destinats els mutualistes, als quals es pot acudir sense necessitat d'efectuar el pagament del servei.

Assistència a Espanya

Per a l'assistència a Espanya, els mutualistes i els seus beneficiaris adscrits al concert a l'exterior han d'acudir als mitjans concertats per DKV, on podran triar entre tots els facultatius i centres que consten als catàlegs provincials de proveïdors específics que ha ofert DKV per al concert d'assistència sanitària en territori nacional. En cas de situació d'urgència a Espanya, han de trucar al telèfon d'urgències de l'entitat: 900 300 799.

Així mateix, DKV disposa d'un servei de gestió de cites a Espanya, que té com a objectiu oferir als mutualistes i beneficiaris la possibilitat de gestionar temes relacionats amb la seva salut durant les seves estades en aquest país. Per contactar amb aquest servei, disposen de les vies següents:

 • Adreça electrònica: gestioncitas.mufaceinternacional@dkvseguros.es (link sends e-mail)
 • Telèfon: +34 902 499 160

Reclamacions de l'assistència sanitària prestada per l'entitat concertada

Les reclamacions en relació amb l'assistència sanitària prestada per l'entitat es podran presentar per escrit davant l'Oficina delegada de MUFACE per al personal a l'exterior (d’ara endavant Oficina delegada), acompanyades de tots els documents justificatius.

Rebuda qualsevol reclamació, l'Oficina Delegada, si considera inicialment que hi ha raons per a la seva estimació, farà de manera immediata les gestions oportunes davant l'entitat per satisfer-la; en aquest cas s'arxivarà sense fer més tràmits amb anotació de la solució adoptada. En cas que les gestions esmentades no prosperin, l'Oficina delegada formalitzarà l'expedient oportú i el remetrà al Departament de Prestacions Sanitàries, que procedirà a incloure'l a l'ordre del dia de la immediata reunió de la Comissió mixta exterior.

En qualsevol cas, estan obertes totes les vies d'impugnació previstes a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Formulari de reclamació

Per a més informació sobre les cobertures i els procediments d'aquest concert us podeu adreçar a:

 • Oficina de MUFACE per al personal a l'exterior:
 • de la Província, núm. 1, 6è
 • Telèfons 91 379 98 53 i 91 379 92 51
 • Fax 91 366 28 09
 • Adreça electrònica: exteriores@muface.es
 • Informació de DKV:
 • Telèfon de DKV per a assistència a mutualistes a l'estranger: +34 902 499 160
 • Adreça electrònica: muface.internacional@dkvseguros.es
 • Internet: www.dkvseguros.es

Per consultar la llista de professionals i centres mèdics a Espanya es poden utilitzar els diferents canals de comunicació que DKV posa a disposició dels mutualistes i beneficiaris:

 • Web www.dkvseguros.es, a l'espai exclusiu “Troba el teu metge”
 • Telèfon d'atenció al mutualista: 902 499 600
 • A través de telèfon mòbil o PDA amb accés a Internet, accedint a movil.dkvseguros.com

El telèfon únic per a assistència d'urgències a Espanya és el 900 300 799.

Subjectes que també poden quedar adscrits al concert

Altres subjectes que poden quedar adscrits a aquest concert són:

 • Professors visitants en centres escolars als Estats Units i el Canadà.
 • Mutualistes jubilats que fixin la seva residència definitiva en un país de la Unió Europea.
 • Mutualistes en situació de serveis especials que hagin estat autoritzats per fer una missió per període determinat superior a sis mesos en organismes internacionals, governs o entitats públiques estrangeres o en programes de cooperació internacional i no gaudeixin de cobertura de l'assistència sanitària a través de l'organisme, el govern, l'entitat o el programa corresponent.
 • Els mutualistes i els seus beneficiaris destinats i residents a l'estranger com a experts nacionals destacats (END) per un període superior a sis mesos:

Poden sol·licitar a l'oficina delegada de MUFACE per al personal a l'exterior l'adscripció al concert d'assistència sanitària a l'exterior vigent en cada moment, sempre que la situació com a END tingui o es prevegi que ha de tenir una durada superior a sis mesos, comptats a partir de la data de la sol·licitud.

Documents necessaris per sol·licitar la inclusió

 1. Formulari AB-1 (Afiliació, baixa i variacions de titulars), degudament emplenat i signat.
 2. Certificat emès a aquest efecte per l'òrgan de personal o pel responsable de la unitat a què estigui adscrit el funcionari, o bé còpia del nomenament o concessió del lloc com a END. En ambdós casos ha d'estar acreditat el temps previst de permanència en aquesta situació.
 3. Document d'afiliació a MUFACE, targeta sanitària de l'entitat mèdica en què actualment estigui adscrit el mutualista i talonaris de receptes en ús.

L' assistència sanitària per a funcionaris és molt important també a l'estranger. Per això, han de conèixer sobre diversos temes relacionats:

Les nostres cobertures ens diferencien

Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic a distància.

Salut digital

App gratuïta Quiero cuidarme.

Cita mèdica en línia

Des del teu mòbil a través de l'àrea de client.

Quiero cuidarme Más

App de videoconsulta mèdica en línia.

Ofertes exclusives

Per a mutualistes i els seus familiars.

DKV Club Salud y Bienestar

Descomptes en serveis sanitaris.

Ofertes exclusives per a mutualistes i familiars