Edifici sostenible i obert

La Torre DKV ha estat rehabilitada seguint rigorosos criteris de sostenibilitat.

Les noves oficines conjuguen materials actuals de primer nivell amb les més altes exigències mediambientals, aconseguint un entorn de treball confortable, acollidor i amb immillorables prestacions, sempre respectuoses amb el medi ambient i el seu entorn.

Miniatura

La reforma de l'edifici i el projecte d'implantació s'ha desenvolupat d'acord amb paràmetres de sostenibilitat i eficiència energètica, i tota la fusta utilitzada, inclosa en el mobiliari, està certificada amb el segell FSC.

Aigua

El consum d'aigua està regulat mitjançant aixetes per senso. Les cisternes tenen una capacitat de 4 litres en lloc de 8, urinaris sense aigua, dutxes amb aeradors i difusors, entre altres.

Consum elèctric

S'ha instal·lat un sistema de gestió de l'enllumenat que permet l'autoregulació segons l'entrada natural de llum i detectors de presència als llocs de treball.

Calefacció

Les calderes de biomassa alimentades mitjançant pellets d'origen regional, permetran una calefacció lliure d'emissions de CO2, atès que les emissions que produiran estaran compensades a l'origen.

S'han instal·lat filtres solars a la façana que milloraran els consums ja que aquest sistema redueix la temperatura interior uns 4ºC i incrementa el confort de les persones que treballen a prop de la façana.

Un sistema de gestió permetrà controlar la temperatura i els cabals de cadascun dels diferents espais.

Qualitat de l'aire

Els espais cerquen que la qualitat de l'aire dins les oficines se situï als nivells màxims i s'obtingui aire net. Per fer-ho, s'ha utilitzat la polarització activa i s'han instal·lat filtres de gasos, que tractaran l'aire de l'exterior cap a l'interior, i fotocatàlisis que eliminaran les impureses.

De la mateixa manera, els diferents espais estan proveïts d'un control de nivells de CO2, que garantirà el màxim confort i eficiència, i d'un sistema d'humectació mitjançant injecció directa a conductes, que mantindran humitats relatives del 50% a l'interior de l'edifici.

La vegetació de l'edifici consisteix en 3 plantes que permeten "fabricar" aire pur dins l'oficina (Dypsis lutescens: Areca; Sansevieria trifasciata: espasa de Sant Jordi o llengua de sogra; Epipremnum aureum: potus). Centre de Processament de Dades (CPD)

El nou CPD

està ubicat dins un bunker que pot resistir temperatures de 1.600 ºC durant una hora. L'alta eficiència energètica s'aconsegueix amb nous servidors de baix consum i amb un sistema de refrigeració innovador amb tecnologia "free cooling", que utilitza l'aire fred de l'exterior a hivern, i pel fet que no es refrigera tota la sala sinó únicament i exclusivament cada servidor individualment i a demanda.

Altres aspectes

A més d'utilitzar materials d'origen sostenible tant en l'obra com en les instal·lacions (mobiliari, mampares, etc.), l'edifici s'ha dissenyat seguint criteris d'accessibilitat universal i de mobilitat sostenible (gràcies a iniciatives com ara l'aparcament de bicis per a empleats).

Així mateix, s'ha tractat d'una reforma ceroCO2, en què la companyia ha compensat l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle generats per les obres.

La mobilitat La torre DKV contribueix a reduir la contaminació per l'ús del vehicle privat fomentant l'ús de mitjans de transport menys contaminants.

Aparcabicis al pàrquing i dutxes en aquesta mateixa planta. Places de pàrquing reservades per a usuaris que comparteixin el cotxe. Missatges per incentivar l'ús de l'escala.

Certificats

Les certificacions que acrediten aquests objectius suposen un repte per si mateixes i permeten plasmar la forma d'entendre la sostenibilitat a DKV Seguros:

  • LEED Gold (Commercial Interior)
  • ISO 14001 (Gestió mediambiental)
  • EMAS (Gestió mediambiental) ISO 50001 (Eficiència energètica)
  • ISO 21542 (Accessibilitat universal)
  • CeroCO2 del projecte de reforma
  • SGE21 (Gestió ètica del projecte)
  • Classificació energètica A